Tips and tricks 2017

Gepubliceerd op: 19 november 2017

De naderende jaarwisseling is voor velen een reden om nog even te kijken naar de (fiscale) tips and tricks. Wij houden je door het jaar heen op de hoogte van de “eindejaarstips”. Voor wie met een (fiscaal) gerust hart 2018 in wilt gaan, hieronder een bloemlezing, met de links naar de artikelen. Niet allemaal artikelen van 2017. De houdbaarheid van veel tips uit 2016 is nog niet verstreken (de data verschuiven dan uiteraard wel een jaar).

Nog dit jaar of juist volgend jaar?

Wat is fiscaal voordelig: een bate nog in 2017 genieten of juist doorschuiven naar 2018? Of een kostenpost naar voren halen (een voorziening vormen) en al in 2017 nemen? Een investeringsverplichting nog in 2017 aangaan of net na de jaarwisseling?

Dat hangt erg af van je persoonlijke situatie. Je inkomen, of de winst van je BV, in 2017 zal inmiddels redelijk te voorspellen zijn. Voor 2018 moet je een inschatting maken. VWGNijhof helpt je daar graag mee.

Wat voordelig is, is ook een stukje koffiedik kijken. Het recent aangetreden Kabinet Rutte III heeft in haar regeerakkoord de grove lijnen van de plannen voor haar regeerperiode geschetst. Daar zitten ook wijzigingen in de belastingtarieven bij. Wat dit precies wordt, zal de komende tijd helder worden.

Verliezen wegpoetsen

Verliezen mogen in de tijd beperkt worden verrekend met winsten. Voor verliezen uit de crisisjaren is dit jaar daarvoor waarschijnlijk de laatste mogelijkheid.

Als de verliezen van je onderneming dreigen te verdampen, kan daar vaak wel een mouw aan worden gepast. We halen dan de fiscale trucendoos voor je uit de kast.

Hoge winst, richt een BV op

Gaat het echt heel goed met je onderneming, dan kan het fiscaal interessant zijn om een BV op te richten. Je kunt je hele onderneming in de BV inbrengen. Of je kiest voor een hybride structuur. VWGNijhof helpt je graag om uit te vogelen welke BV-structuur jou het best past.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen of verbreken

Afhankelijk van de hoogte van de belastbare winsten van je BV’s kan het interessant zijn om ze zelfstandig of juist gezamenlijk belastingplichtig te laten zijn. Als je een bestaande fiscale eenheid wilt verbreken per 1 januari 2018, moet je het verzoek daartoe (laten) indienen vóór 1 januari 2018. Wil je per 1 januari 2018 voegen, dan moet het verzoek daartoe uiterlijk 31 maart 2018 zijn ingediend.

LET OP: zowel aan het verbreken als aan het vormen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zitten haken en ogen.

Het Kabinet Rutte III heeft aangekondigd dat de verhoging van het tariefopstapje in de vennootschapsbelasting niet doorgaat. Dat blijft dus op € 200.000. Wel zullen de tarieven worden verlaagd. Het lage tarief van 20% naar 16%. Het hoge tarief van 25% naar 21%.

Vraag op tijd een voorlopige aanslag

De regeling rond de belastingrente is nog steeds belachelijk. Als je geld van de overheid tegoed hebt, ontvang je bijna nooit rente. Moet je betalen, dan worden tarieven gehanteerd van 4% en zelfs 8% (in het kader van de vennootschapsbelasting). Ook hier geldt: de goeien moeten onder de kwaaien lijden!

Je kunt voorkomen dat je belastingrente betaalt. Op je spaarrekening vang je immers geen 4% of 8% aan rente.
Dan moet je de Belastingdienst op tijd een voorlopige aanslag vragen. Het gevolg is uiteraard dat je de belasting daadwerkelijk moet betalen.

Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting moet die aanslag zijn opgelegd binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar. Voor de erfbelasting binnen 8 maanden na het overlijden.

Belastingschulden mag je in box 3 niet aftrekken (met uitzondering van erfbelasting). Wil je voorkomen dat je over een belastingschuld inkomstenbelasting in box 3 betaalt, dan moet je de belasting voor 1 januari daadwerkelijk betalen. In dat geval moet je de voorlopige aanslag ruim voor de jaarwisseling aanvragen.

Box 3 ontwijken: de BV of OFRG in / Je spaargeld toch maar de BV in?

Box 3 is al lang de pretbox niet meer. Het Kabinet Rutte III heeft beloofd af te stappen van belastingheffing over een (hoog) forfaitair rendement. Maar hoe de heffing over het werkelijke rendement er uit komt te zien, moet nog worden uitgedokterd. Voor 2018 wordt het forfaitaire rendement wat verlaagd, maar het loont nog steeds om spaargelden (en andere beleggingen met een laag rendement) in een BV te brengen. Of in een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR).

Je vermogen in box 3 is niet alleen van belang voor de inkomstenbelasting. Het wordt ook gebruikt voor de toets of je recht heb op zorg- en/of huurtoeslag en bij de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Op zoek naar een aftrekpost

Voor particulieren zijn de mogelijkheden beperkt, maar ze zijn er wel. Je kunt hypotheekrente vooruit betalen, je giften clusteren of lijfrentepremie storten.

Financiële planning

Je financiële planning gaat over je jaarlijkse inkomsten en uitgaven. Kun je vermogen opbouwen? Of moet je juist interen om je consumptie op peil te houden. Kun je de kinderen wat toestoppen? Die stellen een financieel steuntje altijd wel op prijs, al dan niet in de vorm van een in je fiscale en financiële planning passende woning in de stad waar ze studeren.

Deze planning moet geregeld tegen het licht worden gehouden. Je wilt immers bij voorkeur niet tegen verrassingen aanlopen. Zijn jouw persoonlijke en financiële omstandigheden nog dezelfde? Is de wet- en regelgeving gewijzigd? Zijn jouw ideeën over jouw (financiële) toekomst nog up to date?

Onderdeel van je financiële planning zijn de oudedagsvoorzieningen die je opbouwt. Daarbij ontkomen we door alle maatregelen van de overheid niet meer aan netto oudedagsvoorzieningen.

Estate planning

Estate planning richt zich op de vraag hoe jouw vermogen met zo min mogelijk belasting bij de volgende generatie terecht komt. Hoe vroeger je daar mee begint, hoe meer mogelijkheden er zijn. Maar des te onzekerder is ook hoeveel vermogen er bij je overlijden naar de volgende generatie moet.

Rente op schuldigerkenningen betalen

Onderdeel van je estate planning kan zijn het schenken via schuldigerkenning. Je moet de rente op de papieren schuld aan je kinderen dan elk jaar daadwerkelijk betalen. Na je overlijden moeten je erfgenamen dat aan de Belastingdienst kunnen bewijzen. Lukt dat niet, dan mogen de schuldig erkende bedragen voor de berekening van de erfbelasting niet van je nalatenschap worden afgetrokken.

Eigen beheerpensioen: laatste kans op korting van 34,5%

De mogelijkheid om in eigen beheer pensioen op te bouwen is per 1 april 2017 afgeschaft. Je mag je in eigen beheer opgebouwde pensioen afkopen met een korting van 34,5%. De afkoop moet dan vóór de jaarwisseling naar 2018 zijn geregeld. Bij afkoop in 2018 of 2019 geldt een lagere korting.

Optimaliseer de vergoedingen en verstrekkingen aan je werknemer

Je denkt daarbij natuurlijk meteen aan het maximaal benutten van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (1,2% van je fiscale loonsom). Maar wellicht kun je door vergoedingen en/of verstrekkingen anders vorm te geven wel posten uit de vrije ruimte halen. Je vergroot dan je speelruimte.

Voor werkgevers veranderen er in 2018 wat zaken waarmee je deels nu al rekening moet houden.

Het Lage InkomensVoordeel (LIV) wordt, als je er recht op hebt, automatisch uitbetaald (het LIV geldt ook al voor 2017!). Maar je moet wel zorgen dat het uurloon van de betreffende werknemers niet te hoog is. Een loonsverhoging of bonus niet uitstellen of de werknemer wat minder uren laten werken, kan je het volledige LIV kosten.

Met ingang van 2018 geldt het minimumloon en de minimum vakantietoeslag ook voor extra uren. En het minimumloon geldt niet alleen voor werknemers, maar in alle gevallen waarin tegen een beloning wordt gewerkt. Check lopende overeenkomsten met ZZP-ers.

Ten aanzien van ZZP-ers is duidelijk dat de Wet DBA een zachte dood zal sterven. Na de Wet DBA krijgen we te maken met 3 categorieën ZZP-ers. Tot dat wordt ingevoerd, zal de Wet DBA door de fiscus niet worden gehandhaafd.

Kijk even het contract met je arbodienst na. De arbowet is op dat terrein namelijk aangescherpt. Uiterlijk 1 juli 2018 moet alles zijn aangepast.

Vrijwilligersregeling verruimd

Het maximumbedrag waarvoor de vrijwilligersregeling geldt, wordt door het Kabinet Rutte III verhoogd van € 1.500 naar € 1.700. Een kleine, maar zeker welkome wijziging.

De vrijwilligersregeling is een van de vele regelingen waar bestuurders van stichtingen en verenigingen mee te maken kunnen krijgen. Welke nog meer? Raadpleeg onze uitgebreide notitie over de Belastingplicht van stichting en vereniging.

Waarschijnlijk wordt met ingang van 2019 de sportvrijstelling in de BTW verruimd. Een verruiming, dat klinkt in eerst instantie gunstig. Maar verruiming van een vrijstelling betekent in veel minder gevallen recht op aftrek van BTW.

Allerlei structuren om de BTW op sportaccommodaties te kunnen aftrekken zijn dan niet meer mogelijk. In het regeerakkoord is een flink bedrag gereserveerd voor de overgang. Bestaande BTW-structuren in de sport zullen daarom wellicht weinig merken van de verruiming van de vrijstelling.

Er zijn echter nog steeds mogelijkheden om investeringen in sport(accommodaties) BTW-vriendelijk vorm te geven. Bestaande structuren moeten dan wel worden omgevormd.

Aan derden betaalde bedragen

De Belastingdienst vraagt ondernemers, stichtingen en verenigingen opgaaf te doen van bedragen die zijn uitbetaald aan derden. Als die derde de bedragen ontvangt als ondernemer of als werknemer hoeft de opgaaf uiteraard niet te worden gedaan.

Factsheets

Ben je op zoek naar wat meer informatie over een specifiek onderwerp, raadpleeg dan onze factsheets.

 

 

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.