Aftrek van BTW

Gepubliceerd op: 3 april 2017

Aangezien sprake is van een uitgebreide notitie adviseren wij u deze in pdf-format te downloaden.

 

Essentieel in het systeem van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) is het recht op aftrek van de BTW die drukt op aan de ondernemer verrichte prestaties (de voorbelasting).

Aftrek is verplicht

De aftrek van BTW is essentieel voor de werking van het systeem. Een ondernemer is daarom verplicht om BTW af te trekken. Uiteraard moet wel zijn voldaan aan de voor aftrek geldende voorwaarden. Aan ondernemers kunnen boetes worden opgelegd wanneer de BTW niet, niet op de juiste wijze of niet in het juiste tijdvak is afgetrokken.

Voorwaarden

BTW moet worden afgetrokken indien:

 • de ingekochte prestatie wordt gebruikt in rechtstreeks verband met handelingen die met BTW worden belast;
 • de prestatie aan de ondernemer is verricht;
 • aan de ondernemer een kwalificerende factuur is uitgereikt.

Belaste prestaties

Belaste prestaties zijn niet alleen de prestaties onderworpen aan het reguliere (21%) of verlaagde (9%) BTW-tarief, maar ook prestaties onderworpen aan het 0%-tarief:

 • intracommunautaire leveringen;
 • uitvoer (uit de Europese Unie).

Ook prestaties buiten de Europese Unie, die met BTW belast zouden zijn wanneer ze binnen de Europese Unie zouden zijn verricht, kwalificeren voor de aftrek van BTW als belaste prestatie.

Niet belast zijn prestaties die kwalificeren voor een vrijstelling of die niet plaatsvinden in het economisch verkeer.

Afnemer

De ondernemer die BTW aftrekt, moet de afnemer zijn van de prestatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de contractuele verhouding. De factuur is daarvoor een aanwijzing.

Factuur

Voor de eisen waaraan een BTW-factuur moet voldoen, verwijzen wij naar de factsheet over dit onderwerp.

Bestemming

De aftrek van BTW vindt plaats overeenkomstig de bestemming van de binnenkomende prestatie:

 1. op het moment waarop de BTW in rekening wordt gebracht;
 2. bij de ingebruikname van de prestatie;
 3. in de laatste tijdvakaangifte van het jaar van ingebruikname.

Onroerende zaken worden daarna gevolgd gedurende 9 jaar en roerende zaken gedurende 4 jaar. Een wijziging van de bestemming in deze herzieningsperiode leidt tot extra te betalen of te ontvangen BTW (herzieningsregeling).

Gemengd gebruik

Bij gebruik van inkomende prestaties voor zowel belaste als niet belaste prestaties is van belang of de inkomende prestatie:

 • uitsluitend wordt gebruikt voor met BTW belaste prestaties: de BTW is dan volledig aftrekbaar;
 • uitsluitend wordt gebruikt voor niet met BTW belaste prestaties: de BTW is dan in het geheel niet aftrekbaar.

Van alle prestaties die niet in deze categorieën vallen, is de BTW aftrekbaar op basis van de breuk:

belaste prestaties / totale prestaties.

Dit is de zogeheten pro rataregeling.

Horeca BTW

Niet aftrekbaar is de BTW die drukt op:

 • de verstrekking van spijzen en dranken;
 • voor gebruik ter plaatse;
 • binnen een horecabedrijf (bij catering is vaak sprake van een horecabedrijf op locatie; bijvoorbeeld bij bedrijfsfeesten);
 • aan personen die daar kort verblijf houden.

Uitsluiting aftrek (BUA)

Ook niet aftrekbaar is de BTW die drukt op prestaties die gebezigd worden voor:

 • standsuitgaven;
 • relatiegeschenken of giften (indien verstrekt aan iemand die de BTW niet of niet geheel af zou kunnen trekken);
 • de volgende personeelsverstrekkingen:
 • huisvesting;
 • loon in natura (met uitzondering van spijzen en dranken, alsmede een fiets binnen de fietsregeling);
 • gelegenheid tot sport, ontspanning en privévervoer (niet de auto van de zaak).

De BTW op relatiegeschenken en personeelsverstrekkingen blijft aftrekbaar wanneer de kostprijs exclusief BTW per ontvanger niet meer bedraagt dan € 227. De op grond van het BUA verschuldigde BTW moet jaarlijks in de laatste tijdvakaangifte worden verwerkt.

Auto(kosten)

De BTW die drukt op (de kosten van) een auto is aftrekbaar. Uiteraard gelden de hiervoor beschreven voorwaarden.

In verband met het privégebruik van de auto moet wel jaarlijks een correctie worden gemaakt. Voor de uitleg van deze regeling verwijzen wij naar onze factsheet over dit onderwerp.

Niet betaalde crediteuren

Afgetrokken BTW moet worden terugbetaald wanneer en voor zover vaststaat dat de ondernemer de vergoeding voor de aan hem geleverde prestaties niet betaalt. Dit moet in elk geval wanneer één jaar na de opeisbaarheid van de vergoeding nog niet is betaald (wanneer daarna alsnog wordt betaald, kan de BTW opnieuw worden afgetrokken). De aard van de BTW eist dat de ondernemer zelf het initiatief neemt om deze BTW (tijdig) terug te betalen. Dit is onderdeel van de reguliere tijdvakaangiften.

Soorten BTW

Alle soorten BTW komen, met inachtneming van alle hiervoor beschreven voorwaarden, voor aftrek in aanmerking. Derhalve niet alleen de door binnenlandse ondernemers berekende BTW. Ook BTW in verband met aan de ondernemer verrichte intracommunautaire verwervingen of BTW waarvan de heffing naar de ondernemer is verlegd en BTW verschuldigd in verband met invoer van goederen van buiten de Europese Unie.

Buitenlandse BTW

Het moet wel gaan om Nederlandse BTW. BTW uit één van de andere lidstaten van de Europese Unie kan, als in die lidstaat geen BTW-aangifte wordt gedaan, worden teruggevorderd via het daarvoor specifiek in het leven geroepen internetportaal (aparte gebruikersnaam en wachtwoord). Voor teruggaaf van BTW van buiten de EU moet de wetgeving van het betreffende land worden geraadpleegd.

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.