Fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangaan?

Gepubliceerd op: 25 oktober 2016

fiscale eenheid vpb aangaan vwgnijhof

Waarom zou je een fiscale eenheid aangaan? Vennootschappen die zijn aangesloten bij een fiscale eenheid worden samen gezien als één belastingplichtige. Dit levert zowel voor- als nadelen op.

Administratief voordeel

Allereerst ontstaat er door het aangaan van een fiscale eenheid een administratief voordeel. Er hoeft slecht één aangifte vennootschapsbelasting te worden gedaan. Dit is een gezamenlijke aangifte voor alle bij de fiscale eenheid behorende vennootschappen, die door de moedermaatschappij wordt gedaan.

Horizontale verliesverrekening

Veel belangrijker nog is de mogelijkheid om winsten en verliezen van verschillende vennootschappen met elkaar te verrekenen. Deze ‘horizontale’ verliesverrekening is vooral handig indien binnen de fiscale eenheid verschillende vennootschappen winst genereren en andere juist verlies lijden.

Intercompany transacties

Verder zijn intercompany transacties niet meer zichtbaar. Zo kunnen er geen correcties plaatsvinden door onzakelijk handelen.

Laatste voordeel is dat door de fiscale eenheid het makkelijker wordt om te herstructureren of activa over te dragen. Deze transacties zijn onzichtbaar voor de vennootschapsbelasting, waardoor er vrij geschoven kan worden met activa en passiva.
Let wel op: deze handelingen kunnen wel gevolgen hebben indien de fiscale eenheid wordt verbroken.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Naast veel voordelen kleven er aan de fiscale eenheid ook enkele nadelen. Zo is iedere vennootschap die deel uitmaakt van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelastingschulden van de moedermaatschappij.

Investeringsaftrek

Omdat alle vennootschappen binnen een fiscale eenheid samen één belastingplichtige vormen kan er slechts één keer aanspraak worden gemaakt op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Naarmate het totale bedrag aan investeringen toeneemt, wordt de aftrek lager (of zelfs nihil).

Tariefopstapje

Hetzelfde geldt voor het tariefopstapje. Iedere belastingplichtige kan gebruik maken van het tariefopstapje. De eerste € 200.000 belastbare winst wordt belast tegen een verlaagd tarief van 20%, de overige winst tegen een tarief van 25%. Omdat de fiscale eenheid één belastingplichtige is, is slecht één keer de eerste €200.000 belast tegen het lage tarief.

Dit tariefopstapje zal in 2018 worden verhoogd naar €250.000, waarna het stapsgewijs wordt verhoogd naar €350.000 in 2021.

Liquidatieverliesregeling

Indien een deelneming wordt geliquideerd kan de liquidatieverliesregeling worden toegepast. Dit is echter niet zo bij een fiscale eenheid. Vooraf de te liquideren vennootschap ontvoegen heeft weinig zin nu de waarde van de deelneming dan opnieuw berekend moet worden en dus laag zal uitvallen.

Fiscale eenheid hoe en wanneer?

Om een fiscale eenheid te kunnen vormen moet er aan een paar vereisten worden voldaan. Zo moet de moedervennootschap minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten. Verder moet de moedermaatschappij ook het recht hebben op minstens 95% van het stemrecht, het winstrecht en het vermogen van de dochtermaatschappij. Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij dezelfde boekjaren en winstbepalingen hanteren.

Buitenland

De belastingdienst stelt ook als eis dat zowel moeder en dochter in Nederland gevestigd moeten zijn. Echter, hier is een tweetal uitzonderingen op. Een Nederlandse moedermaatschappij kan, indien de niet-Nederlandse dochter in Europa is gevestigd, een fiscale eenheid vormen met een Nederlandse kleindochter. Andere mogelijkheid is dat Nederlandse zustermaatschappijen samen een fiscale eenheid vormen. De aandelen van de vennootschappen moeten dan in handen zijn van dezelfde moeder die in de EU is gevestigd.

Verzoek

Om een fiscale eenheid aan te gaan moeten moeder en dochtermaatschappij samen een verzoek indienen bij de belastingdienst. In het verzoek kan het gewenste tijdstip tot aangaan van de fiscale eenheid aangegeven worden, doch niet eerder dan drie maanden voor verzoek.

Deskundige begeleiding

Het creëren en onderhouden van een optimale structuur van vennootschappen vraagt om deskundige begeleiding. Er moet namelijk niet alleen gekeken worden naar uw huidige wensen, maar ook naar uw toekomstplannen. Zo kan het zijn dat bepaalde handelingen binnen een fiscale eenheid nu niet van belang zijn, maar tot grote gevolgen kunnen leiden bij verbreking van deze fiscale eenheid.

Infographic aangaan fiscale eenheid vpb

De voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting hebben wij ook in een infographic vastgelegd. Met deze infographic ziet u in 1 oogopslag waar het om draait.

20161025_infographic_fe_vpb_aangaan_vwgnijhof

Andere artikelen