Belastingvrije vergoeding expat (30%-regeling) – Update: 25-7-2019

Gepubliceerd op: 29 juni 2017

Aangezien sprake is van een uitgebreide notitie adviseren wij u deze hier in pdf-format te downloaden.

 

Een expat is iemand die werkt in een ander land dan het land waarin hij of zij is opgegroeid. De meeste expats werken tijdelijk buiten het land van hun origine.

 

Hoog opgeleide werknemers

In de Nederlandse kenniseconomie zijn hoogopgeleide werknemers, met specifieke kennis en/of vaardigheden zeer belangrijk. Voor zover we er niet in slagen deze werknemers zelf op te leiden, proberen ondernemers, kennis- en onderzoeksinstituten en de overheid om deze mensen in het buitenland te werven.

Extraterritoriale kosten

Werken in een ander land dan waar de werknemer is opgegroeid, brengt extra kosten met zich mee. Die kosten noemen we extraterritoriale kosten. Werkgevers mogen deze kosten vrij van loonheffingen aan de expat vergoeden of verstrekken.

De loonbelasting kent daarvoor een zogeheten gerichte vrijstelling, zodat de vergoedingen en verstrekkingen van extraterritoriale kosten niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling komen. Om deze vrijstelling te mogen toepassen, moet de werkgever jegens de Belastingdienst met bewijsstukken onderbouwen welke door de expat daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten zijn vergoed of verstrekt.

Stimulering

De onderbouwing van de werkelijke extraterritoriale kosten wordt door zowel werkgevers als expats als administratief zeer bewerkelijk gezien. Daarom is de 30%-regeling in het leven geroepen.

De 30%-regeling houdt in dat 30% van de bruto beloning van de werknemer belastingvrij (onder een gerichte vrijstelling) mag worden betaald (in geld) en/of verstrekt (in natura).

Deze vergoedingen en verstrekkingen worden dan geacht te strekken ter dekking van de extraterritoriale kosten. Een onderbouwing van die kosten is dan niet nodig.

Voorwaarden 30%-regeling

De voorwaarden om de 30%-regeling op inkomende expats toe te mogen passen zijn:

  • de werknemer moet beschikken over een specifieke deskundigheid;
  • er moet voor de functie van de werknemer sprake zijn van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt;
  • de werknemer moet afkomstig zijn uit het buitenland en van de 24 maanden voor indiensttreding minder dan 16 maanden hebben gewoond op een afstand tot de Nederlandse grens van 150 kilometer of meer;
  • eerdere perioden van verblijf in Nederland worden gekort op de looptijd van de 30%-regeling (de looptijd van de 30%regeling bedraagt: 5 jaren; tot en met 2018: 8 jaren).

Specifieke deskundigheid

Een inkomende werknemer wordt geacht een specifieke deskundigheid te hebben wanneer hij, zonder de 30%-vergoeding, een bruto jaarsalaris geniet van € 37.743 (2018: € 37.296) of meer. Voor een werknemer jonger dan 30 jaar, die een masteropleiding heeft afgerond, geldt een lagere salarisnorm van € 28.690 (2018: € 28.350) bruto per jaar. Bepaalde wetenschappelijke onderzoekers en artsen in opleiding hoeven niet te voldoen aan de salarisnorm.

150 kilometer

De afstand van 150 kilometer wordt hemelsbreed gemeten. Het gaat om de plek op de Nederlandse grens die hemelsbreed het dichtst ligt bij de buitenlandse woonplaats van de expat. Waar de expat daadwerkelijk gaat werken, is niet van belang.

Looptijd

De kwalificerende expat kan, als de regeling tijdig is aangevraagd (zie hierna), gedurende 5 jaar gebruik maken van de 30%-regeling.

Overgangsregeling

Met ingang van 1 januari 2019 is deze looptijd verkort naar 5 jaar. Dit geldt ook voor de 30%-regelingen die op dat moment reeds lopen (ondanks dat de daarvoor afgegeven beschikkingen een looptijd van 8 jaar vermelden).

Met ingang van 1 januari 2019 is het na afloop van de looptijd van de 30%-regeling van 5 jaar ook niet meer mogelijk om de werkelijke (met stukken onderbouwde) extraterritoriale kosten belastingvrij aan de expat te vergoeden. Er komt een overgangsregeling voor bepaalde schoolgelden voor internationale scholen.

Partiële buitenlandse belastingplicht

De verkorting na de looptijd van de 30%-regeling heeft tevens als gevolg dat de expat er slechts gedurende 5 jaar voor kan kiezen om in Nederland inkomstenbelasting te betalen alsof hij of zij deels buitenlands belastingplichtige is (deze keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht wordt in deze notitie niet nader toegelicht).

Beschikking

Voor de inkomende expat geldt de 30%-regeling pas nadat de Belastingdienst daarvoor een beschikking heeft afgegeven. Die beschikking wordt aangevraagd bij de Belastingdienst Heerlen. Het benodigde formulier staat op belastingdienst.nl.

Als de aanvraag wordt gedaan binnen 4 weken na de indiensttreding van de expat, gaat de 30%-regeling in op het moment van de indiensttreding. Bij latere aanvraag start de 30%-regeling op de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanvraag is ingediend (de looptijd wordt dan korter).

Uitgaande expats

De 30%-regeling geldt ook voor:

  • Nederlandse werknemers die worden uitgezonden naar landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en een aantal aangewezen Oost-Europese landen;
  • Nederlandse werknemers die worden uitgezonden om in een ander land wetenschap te beoefenen of onderwijs te geven;
  • ambtenaren bij vertegenwoordigingen van Nederland in het buitenland;
  • ambtenaren en militairen die zijn uitgezonden naar de Nederlandse Antillen of Aruba en militairen die zijn uitgezonden buiten het Koninkrijk der Nederlanden.

De 30%-regeling mag worden toegepast als de werknemer in een periode van 12 maande ministens 45 dagen verblijft in één van de plaatsen waar hij naar is uitgezonden. Verblijfsperioden van minder dan 15 dagen tellen daarbij niet mee.

 

 

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

 

Andere artikelen