Dividend uit je BV

Gepubliceerd op: 8 augustus 2017

Aangezien sprake is van een uitgebreide notitie adviseren wij u deze hier in pdf-format te downloaden.

 

De BV is voor veel ondernemers een spaarpotje. Over de winst wordt vennootschapsbelasting betaald. En wat daarna resteert, blijft in de BV. Maar er komt een moment dat je van dat spaarpotje wilt gaan genieten. De BV keert dan winst (dividend) uit.

Besluit aandeelhouder(s)

Het besluit om dividend uit te keren, wordt genomen door de aandeelhouder(s). Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd in notulen van een Algemene Vergadering van de BV.

Vermogenstoets

De aandeelhouders mogen besluiten om dividend uit te keren voor zover het eigen vermogen van de BV groter is dan de reserves die moeten worden aangehouden. Het is verstandig dit vast te leggen in de notulen van de Algemene Vergadering.

Natuurlijk moeten bij de uitkering van dividend de bepalingen van de statuten van de BV worden nageleefd. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst of administratievoorwaarden (als de aandelen zijn gecertificeerd) van belang zijn.

Goedkeuring bestuur

Het bestuur (de directie) van de BV moet goedkeuren dat het dividend wordt uitgekeerd.

Uitkeringstoets

Die goedkeuring moet het bestuur verlenen, behalve wanneer het redelijkerwijs weet dat de BV na de dividenduitkering niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Het is verstandig om de uitkeringstoets te (laten) documenteren. Dit kan worden vastgelegd in de notulen van de Algemene Vergadering.

Dekking oudedagsvoorzieningen

Naast de vermogens- en uitkeringstoets moet je vaststellen of na de dividenduitkering de pensioen- en stamrecht-/lijfrentevoorzieningen nog voldoende worden gedekt door het in de BV resterende vermogen. Daarvoor moet de commerciële waarde van de oudedagsvoorzieningen op het moment van de dividenduitkering in aanmerking worden genomen.

Dividendbelasting

De BV moet op het dividend dat zij uitkeert dividendbelasting inhouden. De dividendbelasting bedraagt 15% van het bruto dividend.

Aangifte dividendbelasting

Binnen 1 maand nadat het dividend betaalbaar is gesteld, moet de BV bij de Belastingdienst aangifte doen van de ingehouden dividendbelasting. Het formulier daarvoor vind je op www.belastingdienst.nl.

Dividendbelasting betalen

De dividendbelasting moet bovendien binnen 1 maand aan de Belastingdienst worden betaald. Het formulier van de aangifte dividendbelasting beschrijft de procedure voor de betaling.

De BV is zelf verantwoordelijk voor de tijdige en juiste aangifte en voor de tijdige en juiste betaling van de dividendbelasting aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt daarvoor geen aangiftebiljet of herinnering.

Als de BV niet of te laat aangifte doet en wanneer de BV niet, te laat of te weinig betaalt, legt de Belastingdienst verzuimboetes op.

Inkomstenbelasting – box 2

Als je privé 5% of meer van het uitstaande kapitaal van de BV houdt, ben je aanmerkelijk belanghouder. De voordelen uit de aandelen worden dan belast in box 2. Je moet het dividend dan verwerken in je aangifte inkomstenbelasting. De belasting bedraagt 25% van het bruto dividend[1]. De ingehouden dividendbelasting mag je verrekenen.

[1] In 2020 bedraagt het AB-tarief 26,25% en in 2021 en volgende jaren: 26,9%.

Voorbeeld

Je BV keert in 2017 € 250.000 aan dividend uit. De BV houdt aan dividendbelasting in: 15% * € 250.000 = € 37.500. Je ontvangt een netto dividend van:

Bruto dividend 250.000
Af: dividendbelasting 37.500
Netto dividend 212.500

Het bruto dividend geeft je in de aangifte inkomstenbelasting over 2017 aan als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2):

Bruto dividend 250.000
25% inkomstenbelasting 62.500
Af: dividendbelasting 37.500
Te betalen inkomstenbelasting 25.000

Deze belasting moet je betalen op de aanslag inkomstenbelasting. Als deze aanslag wordt opgelegd na 30 juni volgend op het jaar waarin je het dividend geniet, berekent de Belastingdienst belastingrente. Het rentetarief bedraagt op dit moment maar liefst 4% op jaarbasis.

Dat is fors hoger dan de rente die banken op dit moment vergoeden. Je kunt voorkomen dat je belastingrente betaalt door de Belastingdienst op tijd om een voorlopige aanslag te vragen. De inkomstenbelasting moet dan vanzelfsprekend wel al daadwerkelijk worden betaald.

Voorbeeld

Als de aanslag inkomstenbelasting uit het vorige voorbeeld (het dividend is uitgekeerd in 2019) wordt opgelegd met dagtekening 1 januari 2021 bedraagt de belastingrente: € 622. Het op de aanslag inkomstenbelasting te betalen bedrag komt dan op € 25.622.

Belastingvrij

Zijn er mogelijkheden om vermogen uit je BV te halen zonder belasting te betalen? Ja, maar dan mag het niet om dividend gaan. Wellicht is het mogelijk om het aandelenkapitaal af te stempelen. En uiteraard kun je van je BV lenen. Deze mogelijkheden hebben hun eigen (rand)voorwaarden.

Als de uitkering wordt gedaan aan een BV, die 5% of meer van de aandelen houdt, is de uitkering belastingvrij (deelnemingsvrijstelling)

VWG Ontzorgt

VWG ontzorgt je door alle formaliteiten rond de uitkering van dividend door je BV met je af te werken. Het enige waar je zelf voor moet zorgen is de tijdige betaling van de dividend- en inkomstenbelasting.

Uiteraard adviseren wij je over de vermogens- en de uitkeringstoets. En we berekenen de commerciële waarde van de oudedagsvoorzieningen in de BV, zodat kan worden vastgesteld dat die na de dividenduitkering nog voldoende zijn gedekt.

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.