Estate planning: goed over nadenken

Gepubliceerd op: 14 februari 2017

estate planning erfbelasting VWGNijhof

In welke hoedanigheid iemand uit een nalatenschap verkrijgt, is voor de hoogte van de erfbelasting van groot belang.

Geen discriminatie

Bij de Rechtbank Den Haag stelde een legataris dat het verschil in heffing tussen hem en de echtgenote van zijn broer in strijd was met het Europese recht (discriminatie). De waarde van het legaat door de broer verkregen legaat bedroeg € 722.946. Daarop was door de Belastingdienst de vrijstelling van € 2.057 in mindering gebracht. De verschuldigde erfbelasting bedroeg € 276.530.

De echtgenote van de overleden broer had in het kader van de erfbelasting recht op een vrijstelling van maar liefst € 616.880. En het tarief van de door haar verschuldigde erfbelasting bedroeg 10% (over de eerste € 118.254 van de verkrijging) en 20% (over het meerdere). De broer betaalde over zijn legaat 30% en 40% erfbelasting.

De Rechtbank ziet geen strijd met het Europese recht en derhalve ook geen aanleiding om de Successiewet (gedeeltelijk) buiten toepassing te verklaren.

Estate planning

De beslissing van de Rechtbank verrast ons niet. De casus geeft wel mooi aan dat de wijze waarop de erfbelasting wordt geheven een doordachte estate planning onontbeerlijk maakt. Als in deze casus het legaat niet was toegekend, had de echtgenote € 722.946 meer als erfgename ontvangen. Daar was zij aan erfbelasting over verschuldigd: 20% * € 722.946 = € 144.589. Aanzienlijk minder dan de door de broer betaalde erfbelasting (€ 276.530).

Wij haasten ons overigens direct om op te merken dat belastingheffing naar onze mening niet de doorslaggevende reden bij estate planning (of andere financiële planning) moet zijn. De erflater uit voornoemde casus heeft er waarschijnlijk bewust voor gekozen om zijn broer via het legaat in zijn erfenis te laten delen. De hogere erfbelasting zal daarbij voor lief zijn genomen.
Zonder het legaat zou de hele erfenis immers naar de enige erfgename, de echtgenote, zijn gegaan. En na het overlijden van de echtgenote zou de broer niets meer hebben ontvangen. Hij is immers geen erfgenaam van de echtgenote van zijn broer.

Goed over nadenken

Estate planning is dus iets waar u het best goed over kunt nadenken. VWGNijhof kan uw inkomens- en vermogenspositie voor u inzichtelijk maken en u aan de hand daarvan helpen bij uw denkwerk. Uiteraard kunnen wij de (fiscale) gevolgen van de te overwegen keuzes op een rij zetten.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.