Eindejaarstips 2016

Gepubliceerd op: 16 september 2016

eindejaarstips 2016 vwgnijhof

Eindejaarstips worden elk jaar in de maanden november en december in overvloed gepubliceerd. Natuurlijk is het einde van een kalenderjaar een moment om eens tegen het licht te houden hoe u er voor staat, maar u kunt nu al aan de slag. En sommige zaken moeten ook al eerder of vergen wat meer tijd dan één of twee maanden.

We zetten alvast een aantal eindejaarstips 2016 voor u op een rij en verwijzen daarbij naar artikelen die we de laatste tijd hebben gepubliceerd.

Hoge winst? Richt een B.V. op

Wilt u de B.V. fiscaal terugwerkend tot 1 januari 2016 oprichten, dan moet u vóór 1 oktober 2016 een intentieverklaring of voorovereenkomst bij de Belastingdienst hebben laten registreren.
Maar ook na 1 oktober zijn er voldoende mogelijkheden voor een (al of niet terugwerkende) inbreng van uw onderneming in een B.V.

Box 3: u kunt de schade nog beperken

De belastingdruk in box 3 is door de lage rente op spaarrekeningen vaak extreem hoog. Door inbreng van het spaargeld in een B.V. kan dit aanmerkelijk worden beperkt. Een open fonds voor gemene rekening (OFG) is ook een mogelijkheid. En wellicht is het regime van de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) interessant.

Box 3-heffing: anticiperen vóór 1 januari 2017

Voor de belasting in box 3 is het vermogen op 1 januari 2017 doorslaggevend. Maatregelen om de heffing in box 3 te beperken of om te ontkomen aan een vermogenstoets voor bijvoorbeeld de huur- of zorgtoeslag en de AWBZ/Wmo moeten daarom persé nog IN 2016 worden geëffectueerd.

Optimaliseer de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers

Tot 1,2% van de loonsom mogen werkgevers belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen doen aan hun werknemers. Voor zover dit WKR-forfait wordt overschreden, is de werkgever de loonbelasting verschuldigd tegen een tarief van 80%.

Het WKR-forfait niet volledig benutten, is uiteraard zonde. Maar achteraf geconfronteerd worden met 80% loonheffing over de overschrijving is wellicht nog zuurder. Naast het WKR-forfait zijn er veel mogelijkheden om belastingvrij aan uw werknemers te vergoeden of verstrekken.

Belastingvrij eten en drinken

Eén van de categorieën binnen de WKR zijn de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers van voedsel en drank. Of hier loonbelasting over is verschuldigd, hangt af van de wijze waarop u de vergoeding of verstrekking inkleedt. Heeft u bijvoorbeeld al eens gedacht aan een fiscaal vriendelijk kerstdiner op de zaak?

Financieel steuntje voor uw kinderen

De fiscale en juridische wet- en regelgeving kent veel mogelijkheden om uw vermogen over te hevelen naar uw kinderen. Met een goede financiële en estate planning kunt u daarbij fors belasting besparen.

Vraag op tijd een voorlopige aanslag

Het tarief van de belastingrente bedraagt op aanslagen inkomstenbelasting op jaarbasis 4% en op aanslagen vennootschapsbelasting zelfs 8%. U bent belastingrente verschuldigd wanneer u na 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar belasting bijbetaalt. De Belastingdienst vergoedt alleen belastingrente wanneer de (voorlopige) afwikkeling van uw aangifte langer dan 13 weken in beslag neemt. Het is daarom zaak dat u zelf de Belastingdienst verzoekt om uw voorlopige aanslag of teruggaaf aan te passen wanneer blijkt dat u meer of minder inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd bent.

De voordelen van een holdingstructuur

Wanneer u uw onderneming uitoefent in de rechtsvorm van een B.V. geeft een holdingstructuur vaak een aantal voordelen. Een dergelijke structuur kunnen wij bijna altijd zonder belastingheffing voor u tot stand brengen.

Nieuwe auto van de zaak voor of na 1 januari 2017?

Met ingang van 1 januari 2017 veranderen de regelt rond de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Overweegt u om een nieuwe auto aan te schaffen, dan is het zinvol om af te wegen in welk jaar u dat het best kunt doen: nog in 2016 of wachten tot 2017?

Fiscale eenheid verbreken

Om diverse redenen kan het interessant zijn om de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te verbreken. Het verzoek daartoe aan de Belastingdienst moet worden gedaan voor het moment van verbreken. Als u de fiscale eenheid per 1 januari 2017 wilt verbreken, moet de Belastingdienst uw verzoek uiterlijk 31 december 2016 hebben ontvangen.

LET OP: het verbreken van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan het in werking treden van sanctiebepalingen tot gevolg hebben.

E-factureren levert geld op

Steeds meer ondernemers stappen over op e-factureren. Dit houdt meer in dan het in de vorm van een pdf-je versturen van uw facturen. Als u het e-factureren omlijst met een gedegen administratief proces, bespaart u kosten.

Continuing story: ZZP-ers / ZZP-er en de DBA, the soap goes on

In 2016 is de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) afgeschaft, in het kader van de Deregulering van de Beoordeling van de Arbeidsrelatie (DBA).
De periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt als een overgangsjaar, waarin ZZP-ers en hun opdrachtgevers hun zakelijke relatie (opnieuw) tegen het licht moeten houden. Vanaf 1 mei 2017 gaat de Belastingdienst de regels weer handhaven, maar inmiddels is deze periode door Staatssecretaris Wiebes verlengd naar 1 januari 2018 (of zoveel verder als nodig zal blijken te zijn). Alleen “kwaadwillenden” worden wel aangepakt.

Vergeet niet de rente op uw schuldigerkenning

Een papieren schenking werkt voor de erfbelasting alleen wanneer u de rente daadwerkelijk elk jaar betaalt. Meestal vervalt de rente op schuldigerkenningen aan het einde van elk kalenderjaar.

Opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen

Als een ondernemer, stichting of vereniging bedragen heeft betaald aan derden, vraagt de Belastingdienst om daarvan opgaaf te doen. Dat geldt uiteraard niet wanneer de derde in dienstbetrekking bij u werkt. En ook niet als de derde ondernemer is.

Startende onderemer: 5 redenen om niet de B.V. in te gaan

Het juridische jasje van de B.V. is fiscaal lang niet altijd het meest interessant. U loopt dan de riante faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting mis.

Oninbare debiteuren en niet betaalde crediteuren

In de Belastingplannen 2017 zit een flinke vereenvoudiging van de BTW-regels bij oninbare debiteuren en niet betaalde crediteuren.

Monumenten- en scholingsaftrek toch niet afgeschaft

Een spreekwoordelijke “politieke keutel”, die spoorslags is ingetrokken. Niet duidelijk is wat nu exact de status is van het wetsvoorstel. Het is niet in stemming gebracht bij de Tweede Kamer, maar het is ook nog niet ingetrokken.

Giftenaftrek van de DGA

De DGA heeft de mogelijkheid om zijn giften optimaal te verdelen. Een deel kan worden afgetrokken in het kader van de inkomstenbelasting. Een ander deel bij de B.V. in het kader van de vennootschapsbelasting.

Voorkom aansprakelijkheid voor de schulden van uw B.V.

Geen eindejaarstip, maar iets om het hele jaar door goed in de gaten te houden: maatregelen om de aansprakelijkheid als aandeelhouder en/of bestuurder voor de schulden van de B.V. te voorkomen.

Pensioen in eigen beheer afgeschaft; wat nu?

Het zal u niet ontgaan zijn dat het de bedoeling is om pensioen in eigen beheer af te schaffen In onze notitie beschrijven wij uit welke mogelijkheden u kunt kiezen.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.