Voorkom aansprakelijkheid voor schulden van uw B.V.

Gepubliceerd op: 19 september 2016

voorkom aansprakelijkheid vwgnijhof

Het risico op aansprakelijkheid voor de schulden van uw B.V. kunt u niet helemaal uitsluiten, maar wel aanzienlijk beperken. Onderstaand vijf tips.

Tip 1: Wees een goed bestuurder

Normaal gesproken bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw B.V. Uw B.V. is namelijk als rechtspersoon zelfstandig drager van rechten en plichten. Wanneer u echter als bestuurder van de B.V. uw taken niet naar behoren uitvoert, kunt u toch aansprakelijk gesteld worden. Handel daarom als een goed bestuurder. Ga niet namens de B.V. zware contractuele verplichtingen aan, wanneer u weet dat de B.V. hieraan niet kan voldoen. Leg besluiten zoveel mogelijk schriftelijk vast, documenteer uw afwegingen en win zo nodig advies in. Zorg dat de inschrijving van de B.V. in het Handelsregister altijd up-to-date is en deponeer op tijd de jaarstukken van de B.V. bij de Kamer van Koophandel.

Tip 2: Sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af

Om het risico te beperken dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent, kunt u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Een dergelijke verzekering is niet goedkoop en u sluit hiermee niet alle risico’s uit. Laat u dus vooraf goed informeren over wat wel en wat niet wordt gedekt door de verzekering.

Tip 3: Meld betalingsonmacht op tijd

Is uw B.V. door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat om belasting of premies te betalen, meld deze betalingsonmacht dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst. Bij een tijdige schriftelijke melding van betalingsonmacht – dat wil zeggen binnen twee weken nadat de verschuldigde belasting of premies uiterlijk hadden moeten zijn betaald – bent u in principe niet aansprakelijk. Dat is alleen anders als de Belastingdienst aannemelijk kan maken dat het niet betalen te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van de melding van betalingsonmacht.

Tip 4: Keer niet zomaar dividend uit

Wanneer uw B.V. dividend uitkeert, dan moet u als bestuurder hier goedkeuring voor verlenen. Als achteraf blijkt dat u die goedkeuring niet had mogen verlenen, dan bent u in privé aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dividenduitkering. Ook als aandeelhouder kunt u aansprakelijk worden gesteld wanneer u wist of had moeten weten dat de B.V. na de dividenduitkering niet meer in staat zou zijn tot het betalen van haar schulden.

Let op! Sinds 1 oktober 2012 geldt er een verplichte uitkeringstoets als de B.V. een dividend gaat uitkeren. Uit die toets moet blijken dat de B.V. ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Beperk de aansprakelijkstelling door alles rondom de dividenduitkering goed te documenteren, zoals de uitkeringstoets en de positieve uitkomst daarvan. Zo kunt u bewijzen dat het uitkeren van dividend berust op een weloverwogen beslissing.

Tip 5: Doe gedegen onderzoek bij aandelenverkoop

Verkoopt u de aandelen van uw B.V. en bestaat de B.V. op het moment van de aandelenverkoop in belangrijke mate uit beleggingen (waaronder liquide middelen) en uit stille reserves in activa en/of fiscale reserves (bijvoorbeeld de herinvesteringsreserve), pas dan extra op. Soms kunt u als verkoper achteraf alsnog tegen aansprakelijkheid aan lopen wanneer de verkochte B.V. de, nadien verschuldigde, vennootschapsbelasting over de reserves op het verkoopmoment niet kan voldoen. Voorkom onaangename verrassingen. Doe in ieder geval vóór de aandelenverkoop gedegen onderzoek naar de koper en eis zekerheid voor de betaling van de verschuldigde belasting.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.