Bijtelling privégebruik auto – regeling ingaande 2017

Gepubliceerd op: 8 augustus 2016

Aangezien sprake is van een uitgebreide notitie adviseren wij je om deze in pdf-format te downloaden.

 

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de maatregelen uit het Wetsvoorstel Autobrief II van kracht.

Bij de keuze voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte personen- of bestelauto speelt een aantal zaken een rol. Bij een auto van de zaak is één daarvan de bijtelling, bij de winst van de ondernemer of het loon van de werknemer, voor het privégebruik van de auto.

In deze notitie worden eerst de regels voor de bijtelling beschreven, zoals die vanaf 2017 gelden. Daarna leggen we de overgangsregeling uit. We gaan er daarbij vanuit dat de berijder van de auto niet slaagt in het bewijs dat de auto niet of zeer weinig (500 kilometer of minder) voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Nieuwe bijtellingspercentages

Vanaf 1 januari 2017 wordt voor de bijtelling in verband met het privégebruik van de auto voor de heffing van inkomsten- en loonbelasting nog onderscheiden in slechts 2 categorieën auto’s:

CO2-uitstoot Bijtelling
nihil 4%
> nihil 22%

De bijtelling wordt berekend over de cataloguswaarde van de auto en bedraagt tenminste deze percentages. Als de Belastingdienst kan bewijzen dat de werkelijke waarde van het privégebruik hoger is, wordt die werkelijke waarde bijgeteld.

Er is nog een derde percentage. Voor auto’s die 15 jaar of ouder zijn (youngtimer), moet 35% worden bijgeteld. De basis voor die bijtelling is de waarde in het economisch verkeer.

Alleen een volledig elektrisch aangedreven auto heeft een CO2-uitstoot van nihil. Alleen voor deze auto’s geldt dan ook de lage bijtelling van 4%.

Een hybride aangedreven auto wordt deels aangedreven met een verbrandingsmotor en kent dus een CO2-uitstoot. Voor deze auto’s geldt daarom, afgezien van de overgangsregeling, het algemene bijtellingspercentage: 22%.

Teslatax

Vanaf 1 januari 2019 geldt de bijtelling van 4% alleen onbeperkt voor auto’s waarbij de elektriciteit wordt opgewerkt door middel van waterstof. Bij auto’s waarbij de elektriciteit anders dan met waterstof wordt opgewekt, geldt de 4%-bijtelling voor de cataloguswaarde tot € 50.000. Voor de cataloguswaarde daarboven bedraagt de bijtelling 22%. Dit is inmiddels ook wel bekend onder de populaire aanduiding “Teslatax”.

Voorbeeld 1

Voor een Tesla met een cataloguswaarde van € 100.000 bedraagt de bijtelling dan:

4% * € 50.000 = € 2.000

22% * € 50.000 = € 11.000

Totaal € 13.000

Basisbijtellingspercentage en korting

Voor een goed begrip van de overgangsregeling is van belang dat de bijtellingspercentages voor auto’s jonger dan 15 jaar in de wet zijn geregeld als een basisbijtellingspercentage, verminderd met een korting.

Het basisbijtellingspercentage bedraagt vanaf 2017: 22% (voor 2017: 25%). Alleen voor auto’s met een CO2-uitstoot van nihil wordt een korting verleend van 18%. Het daadwerkelijke bijtellingspercentage komt daardoor voor deze auto’s op (zie hiervoor): 22% -/- 18% = 4%.

Overgangsregeling

Beslissend voor het te hanteren bijtellingspercentage is de datum van eerste tenaamstelling (DET) van de auto (ook wanneer de eerste tenaamstelling in het buitenland heeft plaatsgevonden).

De overgangsregeling betreft uitsluitend de toepasselijke korting. Het basisbijtellingspercentage blijft ongewijzigd staan op het percentage dat gold op het moment van de eerste tenaamstelling van de auto.

Voor alle auto’s, ook voor die met een DET voor 1 januari 2017, geldt een (overgangs)termijn van 60 maanden, die ingaat op de 1e dag van de maand volgend op de maand van de eerste tenaamstelling. Tijdens deze 60-maandenperiode blijft voor de auto de op de dag van de DET geldende korting van kracht. Na afloop van de overgangstermijn moet steeds de dan voor de betreffende auto geldende korting worden toegepast.

De overgangsregeling is uitsluitend gekoppeld aan de auto, niet aan de eigenaar en/of de berijder van de auto. Bij eerdere overgangsregelingen was wel van belang dat de auto dezelfde eigenaar en/of berijder hield.

Voor auto’s die vóór 1 juli 2012 voor het eerst op naam zijn gezet bleven de kortingen van 11% en 5% (de bijtellingen van 14%, respectievelijk 20%) van kracht tot 1 januari 2019.

Samenvatting

  • Het basisbijtellingspercentage bedraagt met ingang van 1 januari 2017: 22%.
  • Korting voor een volledig elektrisch aangedreven auto: 18% (bijtelling 4%).
  • De korting op het bijtellingpercentage wordt voor alle auto’s bepaald op de DET van de auto en geldt dan de volgende 60 maanden. Daarna is het dan geldende kortingspercentage van toepassing.

Voorbeeld 2

Een zeer zuinige auto is op 30-6-2016 op kenteken gezet. Basisbijtelling: 25%, korting 10%, bijtelling 15%.

De korting verdwijnt per 1-1-2017 uit de wet, maar geldt voor deze auto op grond van de overgangsregeling nog tot en met 30-6-2021. Ingaande 1-7-2021 bedraagt de bijtelling: 25% (NIET 22%!).

Voorbeeld 3

Een zuinige auto is op 31-12-2011 op kenteken gezet. Basisbijtelling: 25%, korting 5%, bijtelling 20%.

De overgangstermijn van 60 maanden loopt op 31-12-2016 af, maar door de speciale overgangsregeling houdt deze auto nog tot en met 31-12-2018 de korting op de bijtelling van 5% (de bijtelling blijft 20%).

Ingaande 1-1-2019 wordt dat 25%.

Raadplegen voertuiggegevens

Op de website van de RDW (www.rdw.nl) kunnen de niet persoonsgebonden voertuiggegevens van elke auto met Nederlands kenteken gratis worden geraadpleegd. Je hebt daarvoor alleen het kenteken van de auto nodig.

Je vindt hier niet het bijtellingspercentage, maar wel de bij de typegoedkeuring vastgestelde CO2-uitstoot van de auto, waarop de korting op het basisbijtellingspercentage is gebaseerd. Verder vindt je hier onder andere de DET en de cataloguswaarde van de auto (voor auto’s met een DET van na 31-12-2009).

Na 2019

De regering is van plan om de korting op de bijtelling voor elektrische auto’s af te bouwen. Naarmate de elektrische auto meer ingeburgerd raakt, is fiscale stimulering minder nodig. Het lijkt er op dat dit er als volgt uit zal gaan zien:

Jaar Bijtelling Over maximaal
2020 8% € 45.000
2021 12% € 40.000
2022 16% € 40.000
2023 16% € 40.000
2024 16% € 40.000
2025 17% € 40.000
2026 22%

 

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.