Opgaaf aan derden uitbetaalde bedragen

Gepubliceerd op: 8 december 2016

uitbetaalde bedragen opgaaf derden ib47 vwgnijhof

Als u in 2016 bedragen hebt uitbetaald aan derden, vraagt de Belastingdienst u om daar vóór 1 februari 2017 opgaaf van te doen. Die opgaaf doet u met het zogeheten formulier IB47. Dat kan zowel op papier als digitaal.

Moet dat?

De verplichting tot het doen van opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen is opgenomen in het Handboek Loonheffingen. Dit handboek brengt de Belastingdienst 4 keer per jaar uit. De eerste versie voor 2017 is ten tijde van het schrijven van dit artikel nog niet beschikbaar.

Uiteraard kan de Belastingdienst u geen verplichtingen opleggen, die uitsluitend zijn gebaseerd op dit Handboek . De opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen is dan ook gebaseerd op de in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) opgenomen informatieverplichtingen. In de betreffende wetsbepaling wordt geregeld dat de Belastingdienst desgevraagd door u moet worden geïnformeerd.

Informatieplichtig zijn op grond van de AWR:

  • lichamen (N.V., B.V., stichting, vereniging, coöperatie);
  • natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen;
  • natuurlijke personen die inhoudingsplichtig zijn (voor de loonheffingen);
  • natuurlijk personen die een werkzaamheid verrichten.

De opgaaf hoeft niet te worden gedaan wanneer de persoon aan wie u heeft betaald:

  • bij u in dienstbetrekking werkte;
  • de werkzaamheden als ondernemer uitvoerde.

Is de algemene vraag, zoals de Belastingdienst die heeft opgenomen in het Handboek, een voldoende grondslag voor het opleggen van de verplichting tot het doen van opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen via het formulier IB47? Daarover heeft de belastingrechter zich nog nooit gebogen.

Waarom?

De Belastingdienst gebruikt de opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen om te controleren of de personen aan wie is uitbetaald de inkomsten aangeven in hun aangifte inkomstenbelasting.

Voor vergoedingen die op grond van de vrijwilligersregeling belastingvrij worden betaald aan vrijwilligers hoeft de opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen niet te worden gedaan. Aan de toepassing van de vrijwilligersregeling zijn strikte voorwaarden verbonden, die wij hebben toegelicht in ons artikel De vrijwilligersregeling blijft (terecht) hot.

Uw belang?

Zoals we hiervoor aangeven, is het de vraag of een informatieplichtige verplicht is om spontaan opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen te doen. Het lijkt echter in het algemeen niet erg verstandig om het er op aan te laten komen.

Op het niet nakomen van de in de AWR opgenomen informatieverplichtingen staan namelijk flinke sancties. De Belastingdienst kan in dat kader kiezen uit een vergrijpboete, verzuimboete of strafrechtelijke maatregelen. Daar komt bij dat u door het doen van opgaaf van aan derden uitbetaalde bedragen onderstreept dat u deze bedragen heeft betaald aan personen, die naar uw mening niet bij u in dienstbetrekking waren.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.