Belastingplannen 2018

Gepubliceerd op: 20 september 2017

Zoals verwacht, zat er op Prinsjesdag 2017 weinig fiscaal nieuws in het koffertje van Minister van Financiën Dijsselbloem. Onderstaand, zonder de pretentie om compleet te zijn, een aantal items uit de gepresenteerde plannen. Wil je meer weten over wat de plannen voor jou kunnen betekenen of waar je buiten de plannen aan moet denken, neem dan contact op met een van de adviseurs van VWGNijhof.

Voor het echt spannende nieuws moeten we ongetwijfeld wachten op het regeerakkoord van het Kabinet Rutte III.

4 wetsvoorstellen

Zoals we inmiddels gewoon zijn, bestaan de belastingplannen voor 2018 uit een aantal afzonderlijke wetsvoorstellen. Naast het Belastingplan 2018 en Overige fiscale maatregelen 2018 zijn dat de Wet afschaffing BTW-landbouwregeling en de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.

Afschaffing landbouwregeling

Dit werd al aangekondigd in een bijlage bij de miljoenennota van 2016. Het gevolg is dat de landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers, die nog van de landbouwregeling gebruik maakten, “normaal” belast BTW-ondernemer worden. Zij moeten een BTW-administratie gaan voeren.

Natuurlijk heeft dat tot gevolg dat op duurzame investeringen niet afgetrokken BTW alsnog (deels) kan worden afgetrokken.

De landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft.

Voor de duidelijkheid: het gaat niet om de landbouwvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze landbouwvrijstelling stelt boekwinsten tot de WEVAB van de grond vrij. Van de landbouwvrijstelling gaat al jaren het gerust dat afschaffing aanstaande is.

Belastingplan 2018

Het wetsvoorstel Belastingplan 2018 bevat de gebruikelijke bijstellingen van tarieven, kortingen en vrijstellingen. Onze belastingen worden immers op uitgebreide schaal gebruikt voor het koopkrachtbeleid van de overheid.

Voor de toeslagen kan een afwijkend toetsingsinkomen worden gehanteerd in het jaar waarin het partnerschap eindigt. Als dat leidt tot een 10% of meer lager toetsingsinkomen wordt met het inkomen van de ex-partner geen rekening gehouden.

In de BTW wordt de definitie van het begrip geneesmiddel aangescherpt. Van een geneesmiddel is alleen nog sprake indien voor het product een handelsvergunning is verleend als bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Onder andere zonnebrand en tandpasta zijn daardoor voor de BTW niet langer een geneesmiddel.

De levering van zeeschepen, alsmede de bevoorrading van dergelijke schepen, geschiedt voor de BTW met toepassing van het 0%-tarief. Daar wordt nu aanvullend de eis aan verbonden dat het schip daadwerkelijk wordt gebruikt voor de commerciële vaart op volle zee.

Voor de mensen die deelnemen aan loterijen: de netto prijzen worden wat lager. Het tarief van de kansspelbelasting wordt verhoogd van 29% naar 30,1%.

Overige fiscale maatregelen (OFM 2018)

De liquidatieverliesregeling in de vennootschapsbelasting wordt aangepast. Dit betreft een reparatie van een ontsnappingsmogelijkheid die Hof Den Bosch heeft gerepareerd op voorwaarde dat de wetgever dit zal regelen.

Daarnaast worden de gevolgen van een arrest van de Hoge Raad gerepareerd. Dit betreft de berekening van de voorkomingswinst in het geval van een interne gebruiksvergoeding binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Voor de erf- en schenkbelasting wordt duidelijk in de wet vastgelegd in welke gevallen het aangaan, vervallen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden leidt tot heffing van deze belastingen. Dit houdt mede verband met de per 1 januari 2018 in werking tredende wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht (beperkte huwelijksgemeenschap).

De eerder al aangekondigde afschaffing van de zogeheten inkeerregeling is ook opgenomen in het wetsvoorstel OFM 2018

Regeerakkoord

Zoals al gezegd, verwachten wij de eerste aanzet tot echt ingrijpende fiscale wijzigingen in het nieuwe regeerakkoord. Uit het geruchtencircuit begrijpen wij dat onder andere wordt overwogen om het verlaagde BTW-tarief te verhogen van 6% naar 8%.

Aan de slag

Ondanks dat de Belastingplannen 2018 geen “vuurwerk” bevatten, zijn er zaken die mogelijk je aandacht nodig hebben. Wij nemen ze graag met je door.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.