Gelukkig 2016; waar gaat u mee aan de slag?

Gepubliceerd op: 31 december 2015

20141223_screenshot uit kerstverhaal 2014_VWGNijhof

VWGNijhof accountants en belastingadviseurs wenst u zowel zakelijk als privé een gelukkig 2016. Vanzelfsprekend zijn wij u in 2016 weer graag van dienst! Er liggen genoeg zaken waarvan het verstandig is om die vroeger of later in het nieuwe jaar op te pakken.

Gelukkig 2016

Door de € 5 miljard die het Kabinet in 2016 aan lastenverlichting uitdeelt, gaat de koopkracht van bijna alle Nederlanders er op vooruit. In dat opzicht zal voor velen van u zeker sprake zijn van een gelukkig 2016, hoewel we allemaal ook wel beseffen dat financiële middelen niet meer dan een hulpmiddel bij het behalen van geluk zijn.

Eerste afrekening WKR

In de laatste loonaangifte van 2015, die in januari 2016 moet worden ingediend, moet de werkkostenregeling (WKR) van 2015 worden afgerekend. Veel inhoudingsplichtigen doen dat dan voor de eerste keer. Wij hebben dit moment daarom eerder aangeduid als Het moment suprême.

Uiteraard moet daarbij de belasting, zoals die op grond van de wet is verschuldigd, worden afgedragen. Maar interessanter is, naar onze mening, om te bekijken of u de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers zo vorm kunt geven dat zo min mogelijk loonbelasting is verschuldigd. En wellicht biedt de WKR dan zelfs de ruimte om wat extra te doen voor uw werknemers.

BTW-aangifte laatste tijdvak

In de BTW-aangifte over het laatste aangiftetijdvak (december 2015 of vierde kwartaal 2015) moet u een aantal specifieke zaken verwerken. En aangezien de meeste ondernemers bij het einde van het kalenderjaar ook hun boekjaar afsluiten, is dat een mooi moment om even te checken of op de juiste wijze aan alle BTW-verplichtingen van het afgelopen jaar is voldaan. Eventueel daarbij geconstateerde onjuistheden moet u onverwijld herstellen (meestal door middel van een suppletie-aangifte).

Als u in 2014 onroerend goed heeft aangeschaft waarbij u er met de verkoper voor heeft gekozen om de BTW-vrijstelling niet toe te passen, moet u vóór 28 januari 2016 een verklaring uitreiken aan de verkoper. Een kopie van deze verklaring moet bij de Belastingdienst worden ingeleverd.

ZZP-ers

Zoals het er nu naar uit ziet, zal de Eerste Kamer eind januari beslissen over het wetsvoorstel waarmee de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) wordt afgeschaft. Ondernemers die in hun “flexibele schil” met ZZP-ers werken moeten zich er daarom op bezinnen hoe zij hiermee omgaan. Een aantal van u hebben wij hier al op voorbereid tijdens onze workshops in november 2015.

De afschaffing van de VAR staat vooralsnog gepland voor 1 april 2016. Als u met een eigen modelovereenkomst wilt werken en daarop vóór 1 april 2016 een goedkeuring van de Belastingdienst wilt hebben, moet u het model vóór 1 februari 2016 aan de Belastingdienst hebben voorgelegd.

Planning

Voor de schenkbelasting zijn we in blijde afwachting van de (her)invoering van de vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen betreffende de eigen woning. In de tussentijd kunnen wij voor u in uw financiële en estate planning uiteraard aan de slag met de reguliere vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting.

Hoe lang blijft de allerhoogste vrijstelling in de erf- en schenkbelasting nog op het huidige niveau? Onder de BOF (bedrijsfopvolgingsfaciliteit) wordt ruim € 1 miljoen van verkregen ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld en boven de € 1 miljoen wordt 83% van de verkrijging vrijgesteld. Ruim voldoende om te bekijken of u (optimaal) van deze regeling gebruik kunt maken.

Pensioen

Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft net voor het kerstreces laten weten er nog niet uit te zijn hoe de problemen met het pensioen in eigen beheer zullen worden opgelost. Hij heeft wel wat meer losgelaten over de windrichting(en) waarin hij in dit verband denkt. Zie ook ons artikel Pensioen in eigen beheer.

De kosten die voor de werkgever gemoeid gaan met de overdracht van de pensioenaanspraak van een ex-werknemer zijn in afwachting van een herziening van de regels rond deze overdrachten gemaximeerd op € 15.000.

Belastingverdrag Nederland – Duitsland

Op 1 januari 2016 treedt het al in 2012 ondertekende belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland in werking. Tot een gelukkig 2016 komt het dan nog wel, aangezien u in 2016 nog kunt kiezen voor de toepassing van het oude verdrag uit 1956, wanneer dat voordeliger voor u is. Vanaf 1 januari 2017 werkt het verdrag ten aanzien van iedereen. In de eerste jaren verzacht een aantal compensatieregelingen de gevolgen van de toepassing van het nieuwe belastingverdrag nog wel enigszins.

Subsidieregeling sportaccommodaties

Na 2015 ontvangen sportverenigingen niet langer een compensatie voor de energiebelasting. Vanaf begin 2016 kunnen zij wel subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

 

Andere artikelen