Laatste BTW-aangifte van 2015

Gepubliceerd op: 29 december 2015

20150416_BTWprivegebruikauto_VWGNijhof

Januari is de maand waarin ondernemers traditioneel zweten op de laatste BTW-aangifte over het voorgaande kalenderjaar. Onderstaand kort een aantal attentiepunten. Wij horen het graag van u wanneer u over deze onderwerpen meer wilt weten.

Laatste BTW-aangifte of suppletie-aangifte

Een misverstand is dat in de laatste BTW-aangifte alle slippertjes in het betreffende jaar rechtgetrokken mogen worden. Oneffenheden in de BTW-aangiften van voorgaande tijdvakken mogen enkel in de aangifte van het actuele tijdvak worden verwerkt wanneer het totale belang van deze correcties maximaal € 1.000 bedraagt. Als het belang hoger is, is de ondernemer wettelijk verplicht om over het oude tijdvak een suppletie-aangifte te doen.

Melding onroerend goed

In de volgende 2 situaties moet een (nadere) verklaring worden afgegeven:
– de koper die in 2014 onroerend goed heeft verkregen en daarbij met de verkoper heeft gekozen voor een met BTW belaste levering (uiterlijk 28 januari 2016);
– de huurder die het gehuurde niet langer voor 90% of meer voor met BTW belaste prestaties gebruikt (in een aantal situaties hoeft het gehuurde voor slechts 70% voor met BTW belaste prestaties te worden gebruikt).

Privégebruik auto

Gedurende het hele kalenderjaar mag een ondernemer de op de kosten van een auto drukkende BTW aftrekken. Uiteraard mag dat slechts voor zover de auto wordt gebruikt voor met BTW belaste prestaties.
Aan het eind van het jaar moet de BTW-aftrek worden gecorrigeerd voor het gebruik van de auto voor de privédoeleinden van de ondernemer of werknemer.

Deze privécorrectie wordt gebaseerd op de verhouding tussen de voor privédoeleinden gereden kilometers (waartoe voor de BTW ook de woon-werkkilometers behoren) en de in totaal gereden kilometers. Veel berijders van een auto van de zaak houden de kilometers echter niet bij en maken gebruik van de goedkeuring op grond waarvan de privécorrectie bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (wanneer bij de aanschaf van de auto geen BTW is afgetrokken of na 5 jaren wordt voornoemde 2,7% verlaagd naar 1,5%).

De proefprocedures tegen deze vanaf 1 juli 2011 gebruikte forfaitaire wijze van corrigeren van de aftrek van BTW op het privégebruik van auto’s liggen nog steeds onder de belastingrechter. De tot nu toe gedane uitspraken zijn niet echt bemoedigend, maar als u van een eventuele positieve uitkomst wilt mee profiteren, moet u zorgen dat uw formele rechten tijdig zijn veilig gesteld via (pro forma) bezwaarschriften.

Herziening

De aftrek van BTW is in de loop van het kalenderjaar voorlopig. In de laatste tijdvakaangifte moet worden bekeken welk deel van de BTW definitief mag worden afgetrokken, gebaseerd op de gegevens van het totale kalenderjaar.

Onroerende en roerende bedrijfsmiddelen moeten vervolgens gedurende 9, respectievelijk 4 worden gevolgd. In elk van deze herzieningsjaren moet 1/10e, respectievelijk 1/5e van de in het jaar van ingebruikname afgetrokken BTW opnieuw tegen het licht worden gehouden.

BUA

BUA staat voor Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting. Op grond van dit besluit moet de aftrek van BTW op diverse verstrekkingen aan werknemers worden herzien, maar alleen wanneer de totale waarde van deze verstrekkingen in een kalenderjaar meer bedraagt dan € 227. Het verstrekken van spijzen en dranken vanuit een bedrijfskantine vormt in dit kader een aparte categorie (de kantineregeling).
Wij helpen u graag met uw onderzoek of het BUA in uw situatie leidt tot een correctie op de aftrek van BTW.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.