Kosten overhevelen pensioen gemaximeerd

Gepubliceerd op: 14 december 2015

Waardeoverdracht kosten overhevelen pensioen VWGNijhof

Werknemers die van baan wisselen en daardoor in een ander pensioenfonds terecht komen, hebben het wettelijke recht om hun pensioenpotje mee te nemen. Dan vindt individuele waardeoverdracht van het pensioen plaats, hetgeen inhoudt dat het oude pensioenfonds een koopsom ter grootte van de waarde van de daar opgebouwd aanspraken betaalt aan het nieuwe pensioenfonds. Wanneer deze koopsom te laag is om de aanspraken bij het nieuwe pensioenfonds mee in te kopen, legt het pensioenfonds de rekening voor het verschil neer bij de werkgever. Wettelijk is geregeld dat de werkgever verplicht is om deze rekening te voldoen. De werknemer mag van de waardeoverdracht geen nadeel ondervinden.

Tot 1 januari 2015 moest de werknemer een verzoek om waardeoverdracht van zijn pensioen indienen binnen 6 maanden na de start van de nieuwe dienstbetrekking. Door het vervallen van deze termijn is het aantal verzoeken om waardeoverdracht fors toegenomen. Logisch gevolg is dat een groot aantal werkgevers wordt geconfronteerd met forse claims van pensioenfondsen om bij te storten. En door de actuele economische situatie gaat het daarbij vaak om zeer forse bedragen.

Het is de bedoeling om het systeem van waardeoverdracht van pensioen te herzien. Totdat dit is geëffectueerd heeft Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken, om te voorkomen dat bedrijven in financiële problemen komen, bepaald dat waardeoverdracht van pensioen niet geschiedt wanneer meer dan € 15.000 door de werkgever moet worden bijbetaald. De werknemer blijft dan in de oude pensioenregeling, maar mag op een later moment, wanneer de bijbetaling minder dan € 15.000 bedraagt, alsnog om waardeoverdracht van het pensioen verzoeken.

Andere artikelen