Weer een plukje aanvullende tijdelijke noodmaatregelen (update 8 oktober 2020)

Gepubliceerd op: 8 oktober 2020

Op aandringen van de Kamer heeft Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een kamerbrief aanvullende tijdelijke noodmaatregelen bekend gemaakt. Ze worden wettelijk doorgevoerd met een apart wetsvoorstel binnen de belastingplannen 2021. Voorafgaand zijn ze vastgelegd in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Aanvullende tijdelijke noodmaatregelen

Het gaat om de volgende maatregelen:

 1. verlaging gebruikelijk loon
 2. versoepeling urencriterium
 3. verhoging vrije ruimte WKR
 4. vorming fiscale coronareserve
 5. uitstel ingang wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap
 6. tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen zonder gevolgen voor de eigen woningregeling

Wij lichten de aanvullende maatregelen hierna kort toe.

Verlaging gebruikelijk loon

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die werkt voor zijn of haar BV(‘s) moet loon uit die BV(‘s) genieten. Dat gebruikelijk loon moet ook worden uitbetaald wanneer de omzet of winst van de BV tijdelijk wat lager is.

In verband met de coronacrisis wordt nu echter toegestaan dat de DGA een loon geniet dat evenredig aan de omzet lager is. Het gebruikelijk loon 2020 mag worden vastgesteld op basis van de volgende formule: A * B/C.

 • A = het gebruikelijk loon over 2019
 • B = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
 • C = de omzet over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

Voorwaarden:

 • de rekening-courantschuld of het dividend neemt niet tot door het lagere gebruikelijk loon;
 • als de DGA feitelijk meer loon heeft genoten, geldt dat hogere loon;
 • de goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in 2019 en/of 2020 is beïnvloed door andere bijzondere oorzaken (bijvoorbeeld oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere oorzaken).

De goedkeuring kan zonder overleg met de Belastingdienst worden toegepast. Situaties die niet onder de goedkeuring vallen, mogen wel worden voorgelegd.

Eerder is al goedgekeurd dat de uitbetaling van het loon naar het einde van 2020 wordt doorgeschoven. Zie ons artikel Loon dga tijdelijk omlaag.

Versoepeling urencriterium

Ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap VOF) hebben recht op de ondernemersfaciliteiten als ze in een kalenderjaar 1.225 (of meer) uren aan hun onderneming besteden (urencriterium).

Ondernemers die door de coronacrisis tijdelijk minder uren aan hun onderneming besteden, worden in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 geacht wekelijks tenminste 24 uren aan hun onderneming te hebben besteed (voor ondernemers die het verlaagd urencriterium voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid toepassen: 16 uren). Het aantal van 24 uren per week wordt gevonden door 1.225 uren te delen door 52 weken.

Ondernemer die seizoengebonden werkzaamheden verrichten en in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 een piek in het aantal uren hebben, worden geacht in 2020 een gelijk aantal uren te besteden als in dezelfde periode in 2019.

Verhoging vrije ruimte WKR

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd over de eerste € 400.000 van de loonsom. Dit deel van de vrije ruimte bedraagt in 2020: 1,7%. Dit wordt 3%.

Deze verruiming biedt werkgevers extra ruimte voor het belastingvrij aan hun werknemers verstrekken van bijvoorbeeld een bloemetje of cadeaubon. Zie voor een korte uitleg van de WKR onder andere ons artikel WKR-forfait naar 1,7%

Fiscale coronareserve

De fiscale coronareserve is een noviteit in het Nederlandse belastingrecht. Deze reserve mag in 2019 door belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting worden gevormd voor het bedrag van het in 2020 te verwachten verlies (maar maximaal voor de in 2019 gerealiseerde winst, zonder rekening te houden met de coronareserve).

Op deze manier wordt het verlies van 2020 veel eerder al verrekend met de winst van 2019. Via een verzoek om een nadere voorlopige aanslag over 2019 kan de verrekening van het verlies al op korte termijn worden gerealiseerd.

De exacte voorwaarden voor de fiscale coronareserve beschrijven ze in onze factsheet Fiscale coronareserve.

Wetsvoorstel excessief lenen

De ingang van het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt verschoven van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. De eerste peildatum komt daarmee op 31 december 2023 te liggen. Of komt van uitstel uiteindelijk ….. afstel?

We beschrijven dit wetsvoorstel in ons artikel Bestrijding van excessief lenen van de eigen BV. Dit betreft de versie die ter internetconsultatie is neergelegd. Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet ingediend bij het Parlement.

Tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen

Voor eigen woningleningen afgesloten op of na 1 januari 2013 geldt de aflossingseis. Tijdelijk uitstel van betalingen op deze leningen leidt er dan ook in het algemeen toe dat de rente niet langer als eigen woningrente mag worden afgetrokken.

Om dit te voorkomen zijn er aanvullende goedkeuringen. Zie onze factsheet Betaalpauze eigen woninglening.

 

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.