Waarderingsnormen loonheffingen (2017)

Gepubliceerd op: 20 december 2016

waarderingsnormen nieuwsbrief loonheffingen 2017 vwgnijhof

Een (kantine)maaltijd, die u aan een werknemer verstrekt, moet u in 2017 waarderen op € 3,30 (in 2016: € 3,25). Dat kunt u lezen in de bijlage bij de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017.

Maaltijden

De waarderingsnorm van € 3,30 per maaltijd geldt alleen als de maaltijd niet een meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft. In ons artikel Belastingvrij eten en drinken lees u hoe u de vergoeding en verstrekking aan werknemers van voedsel en drank fiscaal kunt optimaliseren.

Vrije ruimte (optimaliseer uw WKR)

Voor 2016 heeft u de werkkostenregeling (WKR) voor uw onderneming, nemen wij aan, reeds geoptimaliseerd. Dat doet u door de vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers zoveel als mogelijk onder de gerichte vrijstellingen, de intermediaire kosten en de nihilwaarderingen te brengen.

Daarnaast probeert u de vrije ruimte te benutten. Deze vrije ruimte is in 2017 gelijk aan die in 2016: 1,2% van de loonsom.

Kilometervergoeding

Niet aangepast is het bedrag van de belastingvrije vergoeding voor zakelijke kilometers en woon-werkkilometers. Dat staat onveranderd op € 0,19 per kilometer. Met dit bedrag worden alle kosten geacht te zijn gedekt. Ook bijvoorbeeld de tijdens de zakelijke ritten gemaakte kosten voor parkeer- tol- en veergelden.

Onlangs maakten wij melding van pogingen om dit bedrag op te hogen naar € 0,22 per kilometer.

Voor de auto van de zaak gelden met ingang van 2017 nieuwe bijtellingsregels, met een overgangsregeling. U vindt deze nieuwe regels in onze factsheet.

Vrijwilligersregeling

Ook de normen van de vrijwilligersregeling zijn ongewijzigd. De belastingvrije vrijwilligersvergoeding mag maximaal bedragen: € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Dit zijn de normen voor de loonheffingen. LET OP: in het kader van de bijstand gelden lagere normen.

Ook ten aanzien van de vrijwilligersregeling wordt aan de aanhoudende roep om verruiming door de politiek geen gehoor gegeven.

Salarisverhoging DGA

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet zijn of haar B.V. tenminste 75% van het gebruikelijk loon aan zichzelf laten uitbetalen. Het salaris van de DGA moet in 2017 tenminste bedragen: € 45.000 (in de jaren 2014 tot en met 2016: € 44.000). De DGA van wie het salaris gelijk is aan het minimaal vereiste gebruikelijk loon moet zichzelf voor 2017 derhalve een salarisverhoging van € 1.000 toekennen.

Voor start-ups mag het minimale gebruikelijk loon met ingang van 2017 gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon. De start-up moet dan een S&O-verklaring hebben, recht hebben op het verhoogde starterspercentage en niet het minimis-plafond inzake staatssteun van het Europese Verdrag overschrijden.

30%-regeling

De inkomensnorm voor de 30%-regeling is verhoogd. Deze bedraagt voor 2017: € 37.000. Voor werknemers jonger dan 30 jaar geldt een lagere norm van € 28.125 (in 2016: € 36.889 en € 28.041).

Op grond van de 30%-regeling kunnen werknemers die tijdelijk naar het buitenland worden uitgezonden of die tijdelijk in Nederland komen werken (expats) 30% van hun bruto beloning belastingvrij ontvangen als vergoeding voor extraterritoriale kosten. Deze vergoeding is gericht vrijgesteld en komt daardoor niet ten laste van de vrije ruimte van de WKR.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.