Nieuwe economische maatregelen in verband met corona

Gepubliceerd op: 18 maart 2020

Gisteren, 17 maart 2020, heeft de Regering een nieuw en uitgebreider pakket aan maatregelen bekend gemaakt om de economische gevolgen van de bestrijding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Hoewel de brief aan de Tweede Kamer 16 pagina’s lang is, moeten veel van de beschreven maatregelen door de Ministeries nog nader worden uitwerkt.

GEEN werktijdverkorting

De regeling voor werktijdverkorting is buiten werking gesteld. Het is per direct niet meer mogelijk om aanvragen voor deze regeling in te dienen. Praktisch was dat gisteren al niet mogelijk omdat de website was gecrasht.

De reden voor het buiten werking stellen van de regeling voor werktijdverkorting is helder. Het gat in de wet moest worden gedicht. Ontdekt was namelijk dat door een op 1 januari 2020 doorgevoerde wijziging in de wettelijke regeling voor onwerkbaar weer werkgevers, aan wie werktijdverkorting is toegestaan, niet verplicht zijn om 100% van het loon van hun werknemers door te betalen. De doorbetaling zou beperkt kunnen blijven tot de door de werkgevers van het UWV ontvangen WW-uitkering. Dat zou de eerste 2 maanden neerkomen op 75% van het (dag)loon en daarna 70%.

Noodmaatregel

In plaats van de toepassing van de regeling voor werktijdverkorting komt er de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud, afgekort als NOW. Met deze regeling worden werkgevers sneller financieel geholpen dan met werktijdverkorting mogelijk zou zijn. Door niet aan de WW te koppelen is de aanvraag eenvoudiger en worden de WW-rechten van de werknemers niet aangetast.

Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor een periode van 3 maanden van maximaal 90% van de loonsom. Voorwaarden zijn:

  • een (verwacht) omzetverlies van tenminste 20% (de hoogte van de tegemoetkoming wordt gerelateerde aan de mate van omzetverlies);
  • 100% doorbetaling van het salaris aan de werknemer.

De al gedane aanvragen voor werktijdverkorting worden automatisch aangemerkt als aanvragen NOW.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van het bedrag. Achteraf wordt het daadwerkelijk omzetverlies vastgesteld, waarbij voor grote aanvragen een accountantsverklaring wordt geëist.

ZZP-ers

Voor ZZP-ers komt er een tijdelijke regeling waaruit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal wordt gedaan. Dit wordt geënt op het Besluit bijzondere bijstand (BBZ). De toets op levensvatbaarheid wordt daarbij niet toegepast. De uitvoering van de regeling komt bij de gemeenten te liggen, die daarvoor van het Rijk extra middelen ontvangen.

De inkomensondersteuning bedraagt, afhankelijk van het inkomen en de gezinsamenstelling, maximaal ongeveer € 1.500 per maand (netto). De lening voor de versterking van het bedrijfskapitaal maximaal € 10.157.

De inkomensondersteuning is een gift. De ZZP-er weet daardoor zeker dat het bedrag achteraf niet terugbetaald hoeft te worden. Voor deze ondersteuning geldt niet de vermogens- en partnertoets.

Op de lening voor het bedrijfskapitaal komt uitstel voor de aflossingsverplichting. Daarnaast wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan nu in het BBZ.

Noodloket

Er komt een noodloket voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Via dit loket wordt een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 betaald voor een periode van 3 maanden.

Het noodloket staat alleen open voor ondernemingen die qua type en sector voldoen aan nog uit te werken voorwaarden. Het zal met name betreffen eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen, die hun activiteiten noodgedwongen hebben moeten staken.

Uitstel van betaling van belastingen

Dit zat ook al in de eerder geïntroduceerde maatregelen. Zie ons artikel Bijzonder uitstel van betaling. Het Kabinet gaat op zoek naar een eenvoudigere manier om dit uitstel aan te vragen.

De invorderingsrente wordt met ingang van 23 maart 2020 (tijdelijk) verlaagd van 4% naar 0%.

Ook de belastingrente wordt op 0% gezet. Dit gaat in per 1 juli 2020. De belastingrente bedraagt eveneens 4% (voor de vennootschapsbelasting: 8%). De verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor de belastingrente geldt.

BMKB

Ook de verruiming van de BMKB-regeling is al geintroduceerd. Zie ons artikel Verruimde BMKB-regeling vandaag opengesteld.

In de land- en tuinbouwsector wordt de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) met ingang van 18 maart 2020 tijdelijk verruimd.

GO-regeling

Met de GO-regeling helpt de overheid (middel)grote ondernemingen om bankleningen en -garanties te verkrijgen. Het garantiebudget van de GO-regeling wordt verhoogd.

Qredits

Qredits is een ideële stichting, die starters en ondernemers in het kleinbedrijf financiert met microkredieten. Het Kabinet ondersteunt Qredits, waardoor onder andere uitstel van aflossingsverplichtingen mogelijk wordt.

Kinderopvang

Ten aanzien van de kinderopvang doet het Kabinet een beroep op de ouders van wie de kinderen niet naar de opvang mogen om toch de gehele factuur aan de kinderopvangorganisatie te voldoen. Zie ook ons artikel Kinderen thuis: hoe gaat het met de kinderopvangtoeslag?.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.