Vrijwilligerswerk als aftrekbare gift

Gepubliceerd op: 22 april 2016

vrijwillgerswerk VWGNijhof

Giften aan een het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar voor de heffing van inkomstenbelasting. Maar ook wanneer u de beloning voor uw vrijwilligerswerk voor een ANBI laat zitten, mag u aftrekken. Als u vrijwilligerswerk doet voor een culturele ANBI mag u de aftrekbare gift zelfs met de factor 1,25 vermenigvuldigen. In het ANBI-register wordt aangetekend of een ANBI een culturele ANBI is.

Vrijwilligerswerk

In onze artikel vrijwilligers beschrijven wij wanneer sprake is van vrijwilligerswerk en welke vergoedingen voor vrijwilligerswerk maximaal kunnen worden betaald zonder dat loonheffingen zijn verschuldigd.

Aftrekbare gift

Een vrijwilliger die afziet de vergoeding voor zijn of haar vrijwilligerswerk mag voor het bedrag van de vergoeding in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting giftenaftrek plegen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan.
* De instelling moet een verklaring afgeven dat belanghebbende zich heeft ingezet als een vrijwilliger, zoals bedoeld in de loonbelasting (zie hiervoor).
* Belanghebbende kan aanspraak maken op de vergoeding.
* De instelling moet bereid en in staat zijn om de vergoeding uit te keren.
* De vrijwilliger heeft de vrijheid om over de vergoeding te beschikken (moet er vrij voor kunnen kiezen om de vergoeding uit te laten betalen of er wat anders mee te doen).

Als wordt afgezien van vergoeding voor de daadwerkelijke kosten van het vrijwilligerswerk mogen de daadwerkelijk kosten in aanmerking worden genomen, voor zover deze kosten naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen behoren te worden vergoed. Dit geldt ook wanneer de instelling voor deze kosten geen vergoedingsregeling heeft getroffen.
Ten aanzien van kosten voor vervoer per auto (met uitzondering van de taxi) wordt € 0,19 per kilometer in aanmerking genomen.

In een zaak waarin de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs besliste, claimde de vrijwilliger aftrek wegens:
– het afzien van de vrijwilligersvergoeding (die bedroeg, in overeenstemming met de regels in de loonbelasting: € 125 per maand; € 1.500 op jaarbasis) en
– van overige door hem gemaakte, maar niet vergoede kosten.
De rechtbank besliste dat de overige kosten slechts in aftrek kunnen worden gebracht als ze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding. De vrijwilliger had dat niet aannemelijk gemaakt.

Sportvereniging

Giften zijn in de inkomstenbelasting alleen aftrekbaar wanneer ze zijn gedaan aan een ANBI. Het afzien van een vergoeding voor kosten in verband met vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld een sportvereniging levert daarom helaas niet de giftenaftrek op. Een sportvereniging kwalificeert namelijk in het algemeen niet als ANBI. Hetzelfde geldt voor andere verenigingen, wier primaire doel is de behartiging van de belangen van hun leden.

Veel verenigingen kwalificeren wel als Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI). Daardoor zijn ontvangen giften en erfenissen vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Periodieke giften aan verenigingen kunnen wel kwalificeren voor de giftenaftrek. Deze regeling biedt verengingen interessante financieringsmogelijkheden. Zie ook ons artikel Periodieke gift.

Andere artikelen