Periodieke gift

Gepubliceerd op: 30 december 2014

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over giften en algemeen nut beogende instellingen (ANBI) aangevuld. Dat is een mooie gelegenheid om de wellicht wat (te) onbekende mogelijkheid van periodieke giften nog eens toe te lichten.

Giften aan een ANBI mogen als persoonsgebonden aftrek worden afgetrokken van het inkomen waarover inkomstenbelasting is verschuldigd. Een ANBI is een als zodanig in het daarvoor door de Belastingdienst bijgehouden register opgenomen instelling. Het ANBI-register vindt u hier.
Om de aftrek te kunnen effectueren, moet het totaal van de in een kalenderjaar gedane giften aan ANBI’s een drempel overschrijden. Deze drempel bedraagt 1% van het gezamenlijke verzamelinkomen van de belastingplichtige en zijn fiscaal partner (de drempel bedraagt tenminste € 60). Het verzamelinkomen is de som van het inkomen in box 1, 2 en 3. Als het totaal van de giften meer bedraagt dan 10% van het verzamelinkomen mag het meerdere niet worden afgetrokken.

Zowel de drempel als het maximum gelden niet wanneer sprake is van een periodieke gift. Deze gift is vanaf de eerste euro aftrekbaar en als het totaal van de periodieke giften in een jaar meer bedraagt dan 10% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen is ook het meerdere gewoon aftrekbaar. Een ander voordeel van periodieke giften is dat deze niet alleen aftrekbaar zijn als ze zijn gedaan aan een ANBI, maar tevens als ze zijn gedaan aan niet aan heffing van vennootschapsbelasting onderworpen vereniging met tenminste 25 leden. Daarmee kan de periodieke gift een interessant instrument zijn voor (sport)verenigingen, door de fiscus te laten meebetalen aan (bijvoorbeeld) de aanleg van een (kunstgras)veld of kantine- en kleedaccommodatie.

Een periodieke gift moet minstens 5 jaar lopen. Behalve bij het overlijden van de schenker; dan moet de periodieke gift eindigen. In een nieuw onderdeel van het hiervoor al aangehaalde besluit zijn hier wat uitzonderingen op geformuleerd. Het is toegestaan de periodieke gift binnen de termijn van 5 jaren te beëindigen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid van de schenker. Een voortijdig einde is ook toegestaan als de begiftigde instelling failleert of de ANBI-status verliest. Vanaf het moment waarop de instelling niet meer in het ANBI-register van de Belastingdienst staat, zijn de termijnen van de periodieke gift namelijk niet meer aftrekbaar (in het besluit zit een goedkeuring voor periodieke giften aan ANBI’s die door de wijziging van het ANBI-regime per 1-2-2010 hun ANBI-status hebben verloren). Het is in geen geval toegestaan om reeds vervallen termijnen van een periodieke schenking terug te draaien (te herroepen). De beëindiging van de periodieke gift mag alleen betreffen de termijnen die op dat moment nog moeten vervallen.

Bij het overlijden van de schenker staat het besluit toe dat deze in zijn of haar testament bepaalt dat de op overlijdensdatum nog te betalen termijnen van de periodieke gift in één keer worden uitgekeerd in de vorm van een legaat uit de nalatenschap van de schenker. Dat is met name aan de orde als sprake is van een periodieke gift in natura (bijvoorbeeld van een kunstwerk of verzamelobject aan een museum), maar het is ook toegestaan bij een periodieke gift in geld.
Het is niet toegestaan om de schenking ineens bij het overlijden van de schenker op te nemen in de schenkingsovereenkomst (of een afzonderlijke overeenkomst).

Sinds 2014 hoeft een periodieke gift niet in een notariële akte te worden opgenomen, maar volstaat het volledig invullen van een daartoe door de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier. Daarmee is het interessant geworden om ook kleinere bedragen in de vorm van een periodieke gift te gieten. U vindt dit formulier hier.

Andere artikelen