UBO-register pas in 2019

Gepubliceerd op: 2 mei 2018

We schreven er al twee keer over. In 2016 kondigden we in het artikel Met de billen bloot in het UBO-register aan dat in 2017 het UBO-register moest worden ingevoerd. En in 2017 meldden we je in het artikel Stand van zaken UBO-register dat het wetsvoorstel ter internetconsultatie was voorgelegd. Nu kunnen we je melden dat het UBO-register er nog steeds niet is en dat het er in 2018 ook nog niet gaat komen.

UBO-register

De basis voor het UBO-register is de Vierde anti-witwasrichtlijn, die de Europese Unie in 2015 heeft vastgesteld. Op grond van deze richtlijn moeten de lidstaten een register in het leven roepen waarin wordt vastgelegd wie de uiteindelijk belanghebbende(n) is(zijn) van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze belanghebbenden worden in het Engels aangeduid als Ultimate Benificial Owner, afgekort als UBO.

De richtlijn moest uiterlijk 26 juni 2017 door de lidstaten zijn geïmplementeerd in hun nationale wetgeving. Tot nu toe zijn alleen Duitsland, Zweden, België en Denemarken daar in geslaagd. In Nederland ligt het wetsvoorstel tot implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn bij de Eerste Kamer. Maar in dit wetsvoorstel is niet het UBO-register opgenomen.

Privacy

De implementatie van dat register zal gebeuren in een separaat wetsvoorstel. Ook van deze Implementatiewet is in 2017 een versie ter internetconsultatie voorgelegd. Tegen deze versie zijn veel bezwaren ingebracht. Die hadden voor het grootste deel betrekking op de bescherming van de privacy van de UBO’s. De wetgeving is er voor bedoeld om de opsporing van criminele geldstromen te vergemakkelijken. Maar zoals vaak lijken ook hier de goeden te gaan lijden onder de kwaden.

Begin 2018 is er meer duidelijkheid gekomen over de beoogde Nederlandse invulling van het begrip UBO. Het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 is ter internetconsultatie voorgelegd. Inmiddels zijn de gemaakte opmerkingen verwerkt en ligt het aangepaste ontwerp bij de Eerste en Tweede Kamer.

Verplichte openbaarheid

Inmiddels is er binnen de Europese Unie overeenstemming bereikt over een wijziging van de Vierde anti-witwasrichtlijn. Deze wijziging zal waarschijnlijk aan het eind van het voorjaar 2018 in werking treden. De wijziging heeft gevolgen voor het in te voeren UBO-register. Hij voorziet namelijk onder andere in een verplichte openbaarheid van een deel van de UBO-informatie, ook ten aanzien van trusts en dergelijke juridische structuren. Op basis van de gewijzigde richtlijn wordt het nagenoeg onmogelijk om aan het UBO-register te ontkomen.

Met het oog op de gewijzigde richtlijn is er voor gekozen de Implementatiewet aan te passen. Indiening van de aangepaste versie bij de Tweede Kamer is nu voorzien voor begin 2019.

 

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.