Tegemoetkoming energiekosten (TEK)

Gepubliceerd op: 19 oktober 2022

De overheid neemt met de TEK een deel van de gestegen energiekosten over van het energie-intensieve MKB. De TEK is aangekondigd in een brief van de Minister van Economische zaken aan de Tweede Kamer. Aan deze brief ontlenen wij het onderstaande.

Voorwaarden

Om voor de TEK in aanmerking te komen, moet een ondernemer aan de volgende eisen voldoen. Het MKB-bedrijf:

  • voldoet aan de Europese MKB-definitie;
  • staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • verbruikt jaarlijks tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit;
  • is een energie-intensief bedrijf waarvan tenminste 12,5% (inmiddels is voorgesteld deze drempel te verlagen naar 7%; zie ons artikel Tegemoetkoming energiekosten (TEK) verruimd) van de omzet bestaat uit energiekosten (hiervoor wordt in beginsel uitgegaan van het eerste en tweede kwartaal van 2023).

Volgens de Europese definitie heeft een MKB-onderneming minder dan 250 werknemers en bedraagt de jaaromzet minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal minder dan € 43 miljoen. Deze criteria zijn van toepassing op de totale onderneming, inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Subsidiebedrag

De tegemoetkoming is gelijk aan 50% van de kostenstijging ten opzichte van de drempelprijs. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19/m3 gas en € 0,35/kWh elektriciteit (die is conform de prijs van huishoudens, minus de BTW). Deze drempelprijs wordt afgezet tegen de marktprijs. Hoe de marktprijs wordt bepaald, moet nog nader worden uitgewerkt. De maximale vergoeding (het subsidieplafond) bedraagt € 160.000 per ondernemer (dus niet per energiecontract of per locatie). Voor agrarische bedrijven geldt op grond van afwijkende Europese regelgeving een ander subsidieplafond.

De maximumprijscompensatie bedraagt € 1,00 per m3 gas en € 0,30/kWh elektricteit. Prijsstijgingen boven € 3,19/m3 gas en € 0,95/kWh elektriciteit worden derhalve niet gecompenseerd.

Uitvoering

De TEK zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers die van de actuele ontwikkelingen rond de TEK op de hoogte gehouden willen worden, kunnen daarvoor hun mailadres achterlaten bij RVO.

De regeling wordt opengesteld voor het hele jaar 2023 en voor de laatste 2 maanden van 2022. Maar de eerste aanvraag kan, naar verwachting, pas in het tweede kwartaal van 2023 worden ingediend.

Voor eerstelijnsinformatie en persoonlijk advies kunnen ondernemers terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel (op kvk.nl).

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.