Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Gepubliceerd op: 24 juli 2018

De Minister voor Medische Zorg heeft de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties gepubliceerd in de Staatscourant.

€ 87 miljoen

In deze subsidiepot wordt in 2019 een bedrag gestopt van maar liefst € 87 miljoen. De subsidie wordt verstrekt aan amateursportorganisaties voor de aanschaf en het onderhoud van:

  • sportaccommodaties (dat zijn voorzieningen, bestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebied van amateursport);
  • sportmaterialen (materialen die tot doel hebben om de amateursportbeoefening te ondersteunen).

De subsidie wordt alleen vertrekt voor activiteiten die aanvangen vanaf 1 januari 2019. Het besluit bevat geen informatie over hoe wordt omgegaan met in of voor 2018 gestarte investeringen.

De subsidiepot wordt verdeeld op grond van het welbekende principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Nadat het subsidieplafond van € 87 miljoen is bereikt, worden nieuwe aanvragen in dat jaar afgewezen.

Minstens 10 jaar exploiteren

De subsidieontvanger moet er voor zorgen dat de gesubsidieerde sportaccommodatie gedurende minstens 10 jaar ter beschikking gesteld blijvft voor de amateursport voor lokale gebruikers. Deze termijn start aan het einde van de subsidieperiode. Het subidiebesluit vermeldt niet wat het gevolg is van het niet voldoend aan deze voorwaarde (moet de subsidie dan volledig of slechts gedeeltelijk worden terugbetaald?)

Subsidie

De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten (inclusief de BTW). Subsidiabele kosten zijn de investeringskosten die samenhangen met de aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en -materialen.

Voor investeringen van minder dan € 5.000 wordt geen subsidie verleend. De maximale subsidie bedraagt per kalenderjaar € 2.500.000

Een aanvullende subsidie van 15% wordt verstrekt voor in de bijlage bij het besluit genoemde activiteiten. Dit betreft enerzijds specifiek beschreven investeringen met het oog op het milieu en/of energiebesparing. Daarnaast wordt de aanvullende subsidie verleend op investeringen in het kader van de toegankelijkheid van de sportaccommodatie voor mensen met een beperking.

BTW

De subsidieregeling betreft de compensatie voor het wegvallen van de aftrek van BTW op sportaccommodaties. Dat is een gevolg van de op grond van Europese rechtspraak noodzakelijke verruiming van de sportvrijstelling in de BTW. Zie ons artikel Commerciële sport blijft in de BTW. De afschaffing van deze BTW-vrijstelling en de bijbehorende overgangsregeling zal hoogstwaarschijnlijk onderdeel zijn van de op Prinsjesdag 2018 te publiceren belastingplannen voor 2019

Geen subsidie wordt verstrekt op kosten waarvoor de amateursportorganisatie recht heeft op aftrek van BTW. Dit betreft bijvoorbeeld de kosten voor de kantine, indien en voor zover die belast met BTW wordt geëxploiteerd (zie onze notitie Belastingplicht van stichting en vereniging). Maar ook de van BTW vrijgestelde kantine komt hoogstwaarschijnlijk niet voor subsidiëring in aanmerking. De vraag is immers of de kantine in voldoende mate als doel heeft om de beoefening van de amateursport te ondersteunen.

De subsidieontvanger moet er ook voor zorgen dat voor de investering geen recht op aftrek van BTW ontstaat. Deze verplichting geldt gedurende de in het kader van de aftrek van BTW gelden herzieningstermijn van 10 jaren. De investering mag bijvoorbeeld niet binnen de herzieningstermijn worden overgedragen aan een winstbeogende entiteit. Een dergelijke commerciële entiteit heeft recht heeft op aftrek van BTW.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.