Commerciële sport blijft in de BTW

Gepubliceerd op: 31 januari 2018

In ons artikel Bridgen is geen sport haalden we de aanstaande verruiming van de sportvrijstelling aan. Die verruiming zal per 1 januari 2019 van kracht worden.

Verruiming vrijstelling

Het woord verruiming heeft een in het algemeen positieve lading. Daarom heeft niet iedereen door dat de gevolgen van de verruiming voor een groot deel van de sport negatief zijn. Als je vrijgesteld bent, hoef je geen BTW af te dragen. Maar je mag ook geen BTW aftrekken.

En juist via de aftrek van BTW wordt bij de exploitatie van veel sportaccommodaties een fors BTW-voordeel behaald. De vergoeding voor de exploitatie van de sportaccommodatie wordt belast met BTW tegen het verlaagde tarief van 6% (gelegenheid geven tot sportbeoefening). En deze vergoeding is dan ook nog eens laag in verhouding tot de kosten die met de accommodatie zijn gemoeid. De sportverenigingen kunnen immers geen hogere vergoedingen betalen.

Dat BTW-voordeel komt te vervallen nadat de sportvrijstelling is verruimd. En dat dit nadelig is, is al onderkend. De overheid verwacht door de verruiming € 241 miljoen extra aan inkomsten. Dit voordeel wordt teruggesluisd. € 153 miljoen gaat naar de gemeenten en de rest (€ 88 miljoen) naar andere bij de sport betrokken partijen. Niet duidelijk is wie in aanmerking zal komen voor welke compensatie.

Commerciële sport

De verruiming van de vrijstelling strekt zich niet uit tot de commerciële sport. Organisaties die gelegenheid geven tot het beoefenen van sport en daarbij winst realiseren, die is bedoeld om ten goede te komen aan anderen, blijven BTW-plichtig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan commercieel geëxploiteerde sportscholen, golfcomplexen en dergelijke.

Voor sportorganisaties die niet willen afwachten of ze voor compensatie in aanmerking komen, zit er niets anders op dan (laten) nagaan of ze “commercieel” kunnen worden. Of dat reëel mogelijk is, hangt uiteraard af van de concrete situatie. Kunnen geldstromen zo worden geregeld dat een batig saldo ontstaat? En kan dat batig saldo dan worden uitgekeerd, zodanig dat van de voor de sport broodnodige financiën niets verloren gaat?

Sportorganisaties die hun activiteiten niet commercieel kunnen inkleden, doen er verstandig aan om hun financiële exploitatiemodel tegen het licht te (laten) houden. Kunnen zij ook zonder de aftrek van BTW financieel rond komen? In dat kader is het van groot belang dat de overheid snel duidelijkheid biedt over de invulling van de aangekondigde compensatie. Wordt iedereen wel gecompenseerd? Wordt het BTW-nadeel voor elke individuele situatie wel volledig gecompenseerd?

De Vereniging Sport en Gemeenten houdt op haar website een dossier bij over dit onderwerp.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.