Belasting of pensioenpremie niet betaald: meld betalingsonmacht!

Gepubliceerd op: 6 april 2020

Rechtspersonen, met een onderneming, die de loon- en/of omzetbelasting (BTW) over het aangiftetijdvak februari 2020 niet (volledig) hebben betaald, doen er verstandig aan om uiterlijk 14 april 2020 bij de Belastingdienst een melding betalingsonmacht te doen (beslissend is het moment waarop de Belastingdienst de melding ontvangt).

Deze melding beperkt het risico dat de bestuurder(s) van de rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de door de rechtspersoon niet betaalde belasting.

Ook als je uitstel van betaling hebt

In verband met de coronacrisis kun je voor deze belastingschulden vrij eenvoudig uitstel van betaling krijgen. Wanneer je op 12 maart 2020 of later, onder verwijzing naar de coronacrisis, een verzoek hebt gedaan om bijzonder uitstel van betaling, geldt dat verzoek voor alle vanaf dat moment opgelegde aanslagen.

Een verzoek om uitstel van betaling is echter niet tevens een melding van betalingsonmacht. Beiden moeten onafhankelijk van elkaar worden gedaan.

Let op de termijn

Daar komt bij dat de termijnen voor beide verzoeken niet gelijk zijn. Een melding van betalingsonmacht is alleen geldig wanneer die is gedaan binnen 14 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn.

De betalingstermijn voor de maandaangifte loonheffingen en BTW eindigt op de laatste dag van de maand volgende op de aangiftemaand. De betalingstermijn voor de aangifte over februari 2020 eindigt derhalve op 31 maart 2020. Vervolgens eindigt de termijn voor het doen van melding betalingsonmacht 14 dagen later: op 14 april 2020.

Het uitstel van betaling kan pas worden aangevraagd nadat een (naheffings)aanslag is ontvangen. De naheffingsaanslag voor het aangiftetijdvak februari 2020 wordt opgelegd nadat de Belastingdienst heeft geconstateerd dat de aangegeven belasting niet is betaald. Het spreekt voor zich dat deze naheffingaanslagen in het algemeen niet binnen 14 dagen worden verstuurd.

Aparte melding voor pensioenpremies

De regeling voor betalingsonmacht geldt ook ten aanzien van de verplichte afdracht van pensioenpremies aan een bedrijfstakpensioenfonds. De melding van betalingsonmacht voor belastingen geldt niet tevens voor de pensioenpremies. Daarvoor moet een aparte melding worden gedaan bij het bedrijfstakpensioenfonds. Dat moet binnen 14 dagen nadat de pensioenpremie op grond van de reglementen van het pensioenfonds betaald moeten zijn. Het formulier van de Belastingdienst (zie hieronder) bevat tevens de mogelijkheid om betalingsonmacht te melden bij het bedrijfstakpensioenfonds.

Coronacrisis

De financiële maatregelen in het kader van de coronacrisis omvatten nog niet een versoepeling van de regels rond de melding van betalingsonmacht. Op haar website vermeldt de Belastingdienst inmiddels wel dat een verzoek om uitstel van betaling tevens als een melding van betalingsonmacht wordt gezien. Door de plaatsing onder het kopje “uitstel langer dan 3 maanden” is echter niet duidelijk of dit ook al geldt voor de periode voorafgaand aan die 3 maanden.

Daarnaast is niet duidelijk of dit alleen geldt wanneer de Belastingdienst tot de conclusie komt dat de betalingsproblemen inderdaad worden veroorzaakt door de coronacrisis. Wanneer de Belastingdienst achteraf vaststelt dat aan de betalingproblemen andere oorzaken ten grondslag liggen, zou dat kunnen betekenen dat geen melding van betalingsonmacht is gedaan.

Advies

Ons advies aan rechtspersonen, die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en die hun loon- en/of omzetbelasting of pensioenpremies over een tijdvak (deels) niet betalen, om tijdig melding van betalingsonmacht te doen.

Voor de loon en/of omzetbelasting over het aangiftetijdvak februari 2020 moet deze melding uiterlijk op 14 april 2020 zijn gedaan. Heb je de belasting over februari 2020 nog wel betaald: voor het aangiftetijdvak maart 2020 moet de betalingsonmacht uiterlijk 14 mei 2020 zijn gemeld.

Als je de loonbelasting per 4 weken aangeeft, heb je minder tijd. De uiterste betaaldatum van periode 2 eindigt op 23 maart 2020, zodat de melding van betalingsonmacht uiterlijk 6 april 2020 moet zijn gedaan. De uiterste betaaldatum voor periode 3 is: 22 april 2020 zodat de melding van betalingsonmacht uiterlijk op 6 mei 2020 moet zijn ingediend.

Hoe?

Je meldt betalingsonmacht met een daarvoor bestemd formulier van de Belastingdienst. Meer informatie over (het melden van) betalingsonmacht vind je in onze factsheet Melding betalingsonmacht. Zodra je rechtsgeldig je betalingsonmacht hebt gemeld, geldt dit melding zo lang je niet al je belastingschulden hebt voldaan; zie ons artikel Melding betalingsonmacht loopt door.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.