Alles is loon, ook een prijs

Gepubliceerd op: 18 oktober 2017

Een tekst uit de Wet op de loonbelasting, die de meeste fiscalisten wel letterlijk kunnen opdreunen, luidt: “Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, …” (lid 1 van artikel 10).

Loon is al hetgeen

Alles wat een werknemer in het kader van de dienstbetrekking geniet, is loon. Maar dan ook echt alles. Niet van belang is of je als werknemer met wat je ontvangt daadwerkelijk een voordeel geniet of er iets door bespaart.
Het maakt ook niet uit of jouw werkgever het betaalt. Ook alles wat je als werknemer in verband met je werk ontvangt van een ander dan je werkgever, wordt belast als loon van derden.

Natuurlijk hoort het salaris, dat je in euro’s ontvangt, tot je loon. En het genot van de auto van de zaak, die je voor privédoeleinden mag gebruiken. Maar ook het genot van de computer, het bureau, het kopje koffie of thee op je werk, enzovoorts, wordt tot je loon gerekend. Zelfs het genot dat je ontleent van het gebruik van het toilet op je werk, hoort tot je loon.

Het enige dat buiten het fiscale loonbegrip blijft, zijn persoonlijke attenties, die niet hun grond vinden in de dienstbetrekking. Dat zijn zaken die de werkgever de werknemer geeft in situaties waarin anderen dat ook zouden doen. Voorbeelden zijn een bloemetje bij een feestelijke aangelegenheid, een fruitmand bij ziekte van de werknemer en een rouwkrans.

Maar ook hier heeft de Belastingdienst gemeend regeltjes te moeten stellen. Een persoonlijke attentie waarvan de factuurwaarde (inclusief BTW) minder bedraagt dan € 25 wordt geacht geen loon te zijn. Let op: als je een bloemetje laat bezorgen, moeten de bezorgkosten wel uit die € 25 worden betaald! Overschrijd je die € 25, dan loop je het risico dat de Belastingdienst de attentie toch ziet als loon.

Wordt de soep echt zo heet gegeten?

Gelukkig niet! Maar daar is wel een heel scala aan wetten en uitvoeringsregels voor nodig. Die regelen dat aangewezen loonbestanddelen niet worden belast omdat ze:

  • gericht zijn vrijgesteld;
  • op nihil (of op een forfaitair bedrag) worden gewaardeerd;
  • binnen het werkkostenforfait (1,2% van de loonsom) van de werkgever vallen.

Werkgevers die de weg weten in deze regels kunnen hun werknemers fiscaal zo vriendelijk mogelijk belonen. We zitten inmiddels in het laatste kwart van het jaar 2017. Werkgevers die hun financiële administratie daarop hebben ingericht, kunnen eenvoudig nagaan hoe ver hun werkkostenforfait is gevuld. Dit forfait niet volledig benutten, is zonde. Maar overschrijden kost de werknemer geld in de vorm van loonbelasting tegen het eindheffingstarief van 80%.
Wellicht kunt je gebruik maken van andere fiscale voordeeltjes, zoals de loonkostenvoordelen.

Wil je weten hoe je financiële administratie het best kan worden ingericht? Of wat er in het kader van fiscaal vriendelijke beloning van je werknemers mogelijk is? Neem contact op met uw contactpersoon bij VWG.

Ook een prijs kan loon zijn

Daar kwam een werknemer achter, die van zijn werkgever een prijs ontving. In een periode waarin zijn werkgever verlegen zat om nieuw personeel, ontvingen werknemers die een nieuwe collega aandroegen een bonus. Onder medewerkers die minstens 3 nieuwe collega’s aanbrachten werd een prijs verloot van ruim € 20.000. De werkemer in kwestie won deze prijs en Hof Amsterdam heeft recent uitgemaakt dat dit bedrag tot het loon van de werknemer wordt gerekend.
Immers: loon is al hetgeen ….

 

Andere artikelen