Loonkostenvoordelen

Gepubliceerd op: 11 augustus 2016

Aangezien sprake is van een uitgebreide notitie adviseren wij u deze in pdf-format te downloaden. Dit betreft de vernieuwde versie 2 van deze factsheet.

 

Met ingang van 1 januari 2017 is het lage-inkomensvoordeel ingevoerd.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV).

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel wordt uitbetaald aan de werkgever en is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Het maximale voordeel bedraagt per werknemer op basis van een 38-urige werkweek:

 • € 2.000 voor werknemers met een uurloon tussen € 10,05 en € 11,07 (2018: € 9.82 en € 10,81), die in één jaar ten minste 1248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever.
 • € 1.000 voor werknemers met een uurloon tussen € 11,08 en € 12,58 (2018: € 10,82 en € 12,29), die in één jaar ten minste 1248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever.

Voor werknemers die parttime hebben gewerkt, ontvangt de werkgever het lage-inkomensvoordeel naar rato van aantal gewerkte uren.

Er geldt geen leeftijdsgrens, maar het recht op het lage-inkomensvoordeel stopt wel als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Loonkostenvoordelen

De loonkostenvoordelen worden op verzoek aan de werkgever toegekend en bedragen maximaal € 2.000 tot € 6.000 per jaar.

Er komen 4 soorten loonkostenvoordelen:

 • LKV oudere werknemer;
 • LKV arbeidsbeperkte werknemer;
 • LKV doelgroep banenafspraak;
 • LKV herplaatsen arbeidsbeperkte werknemer.

Een doelgroepverklaring van het UWV is een vereiste. Die geeft aan dat iemand tot de doelgroep van kwetsbare personen op de arbeidsmarkt behoort en aan de voorwaarden voldoet.

Als de werknemer tot de doelgroep behoort, kan de werkgever vanaf de aanvang van de dienstbetrekking gedurende drie jaar – of tot de dienstbetrekking is geëindigd – een verzoek tot tegemoetkoming indienen.

Er is geen recht op het loonkostenvoordeel als de betreffende werknemer in het voorafgaande half jaar ook al voor die werkgever heeft gewerkt. Deze zogenoemde ‘draaideurbepaling’ moet voorkomen dat werknemers worden ontslagen en daarna opnieuw in dienst komen louter vanwege het loonkostenvoordeel.

Ook voor de loonkostenvoordelen geldt dat de werknemer nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Daarnaast mag de werknemer niet op basis van de Wet sociale werkvoorziening in dienst zijn.

Per loonkostenvoordeel zijn er nog nadere specifieke voorwaarden.

LKV oudere werknemer

 • De werknemer had in de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking recht op een WW-, WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering.
 • De werknemer is bij aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of ouder.

LKV arbeidsbeperkte werknemer

 • De werknemer heeft een arbeidsbeperking.
 • De werknemer behoort tot de omschreven doelgroep en had in de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking recht op een WIA-uitkering.

LKV doelgroep banenafspraak

 • De werknemer heeft een arbeidsbeperking.
 • De werknemer behoort tot de omschreven doelgroep en had in de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking recht op een Wajong-uitkering.

LKV herplaatsen arbeidsbeperkte werknemer

 • De werknemer die, nadat recht bestond op en WIA-uitkering, weer geheel of gedeeltelijk zijn eigen functie of een andere functie bij de eigen werkgever hervat.

Tabeloverzicht hoogte LIV en LKV’s

Doelgroep Max. tegemoetkoming Maximale duur
LIV 100% – 110% wettelijk min. loon € 2.000 (€ 1,01 per uur) Onbeperkt
LIV 100% – 120% wettelijk min. loon € 1.000 (€ 0,51 per uur) Onbeperkt
LKV ouderen (56+) € 6.000 (€ 3,05 per uur) 3 jaar
LKV arbeidsbeperkten € 6.000 (€ 3,05 per uur) 3 jaar
LKV banenafspraak € 2.000 (€ 1,01 per uur) 3 jaar
LKV herplaatsen arbeidsbeperkten € 6.000 (€ 3,05 per uur) 1 jaar

Uitbetaling van de tegemoetkoming

De premiekortingen werden verwerkt in de loonaangifte. De LKV’s en het LIV worden achteraf uitbetaald door de Belastingdienst.

De Belastingdienst reikt vóór 1 augustus van het jaar volgende op het jaar van verloning, naar aanleiding van een verzoek voor een LKV of LIV, een beschikking uit. Binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst uit.

Overgangsrecht

Voor op 31 december 2017 de lopende premiekortingen (oudere- en arbeidsgehandicapte werknemers) geldt dat deze zijn omgezet in een LKV voor de resterende periode. De periode waarin de werkgever een premiekorting heeft toegepast wordt afgetrokken van de maximale duur van het LKV.

Samenloop LIV en LKV’s

Als een recht bestaat op een LIV en een LKV voor dezelfde werknemer, dan ontvangt de werkgever de tegemoetkoming die recht geeft op het hoogste bedrag. Er bestaat dus geen recht op een tegemoetkoming voor zowel een LIV als een LKV.

Deze samenloopbepaling geldt pas vanaf 1 januari 2018. Dus vanaf 1 januari 2017 kan het wel mogelijk zijn een premiekorting en een LIV-tegemoetkoming te ontvangen voor dezelfde werknemer.

Overigens geldt voor een samenloop van twee LKV’s ook dat de werkgever de tegemoetkoming ontvangt die recht geeft op het hoogste bedrag.

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.