Alleen verplicht studiemateriaal aftrekbare scholingsuitgaven

Gepubliceerd op: 11 december 2017

Scholingsuitgaven zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De uitgaven verminderen het inkomen in box 1, maar niet verder dan tot nihil. Als er dan nog aftrek over is, wordt die afgetrokken van het inkomen in box 3 en daarna op het inkomen in box 2.

Scholingsuitgaven

Het moet gaan om uitgaven wegens het volgen van een opleiding of studie. De studie moet worden gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en woning te gaan verwerven. Het doel moet zijn de financieel-economische positie te verbeteren. En dat moet allemaal blijken uit objectieve gegevens.

Het gaat om de uitgaven voor (andere uitgaven komen niet in aanmerking voor de aftrek):

  • lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld of promotiekosten;
  • door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen.

Kosten voor levensonderhoud, reiskosten, kosten van excursies en dergelijke kunnen niet onder de scholingsuitgaven worden afgetrokken. Deze limitatieve opsomming van aftrekbare scholingsuitgaven staat sinds 1 januari 2013 zo in de Wet IB 2001. In 2015 is de aftrek van scholingsuitgaven nog verder ingeperkt.

Aanbevolen literatuur

De belanghebbende in de zaak waarover Hof Den Haag onlangs oordeelde volgde een opleiding sociaal juridische dienstverlening. Hij trok de abonnementskosten af van de losbladige Editie Cremers en Ars Aequi (€ 5.592). Het Hof is het met de Belastingdienst eens dat deze kosten niet aftrekbaar zijn. Deze uitgaven zijn door de school aangemerkt als aanbevolen literatuur. Dus zijn het geen verplicht gestelde leermiddelen.

Het beroep op het IVESCR (Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten) wordt door het Hof verworpen. Dit verdrag behelst voor wat betreft het recht op onderwijs slechts een inspanningsverplichting voor de verdragsluitende staten. Er kan daarom geen direct beroep op worden gedaan.

Belanghebbende doet in de procedure een beroep op nog een aantal andere regelingen. Maar ook dat leidt er allemaal niet toe dat de aftrek wordt toegestaan. Het slot is uiteraard een beroep op de hardheidsclausule. Dit verzoek had niet aan het Hof moeten worden gericht, maar aan het Ministerie van Financiën. Maar Financiën zou dit beroep waarschijnlijk niet hebben gehonoreerd.

Op peil houden kennis

De kosten voor het op peil houden van de kennis en vaardigheden, die nodig zijn om inkomen uit tegenwoordige arbeid te verwerven, kunnen worden afgetrokken van de winst uit onderneming of het resultaat uit overige werkzaamheden. Werknemers mogen van hun loon geen kosten aftrekken. Werkgevers mogen dergelijke studiekosten wel belastingvrij aan hun werknemers verstrekken.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.