WKA-depot verdwijnt

Gepubliceerd op: 14 oktober 2015

20151014_WKA-depot_aansprakelijkheid_VWGNijhof

Als u werknemers inleent, blijven deze werknemers in dienst van de uitlener (het uitzendbureau). De uitlener moet de loonbelasting en premies afdragen. Doet de uitlener dat niet, dan kunt u als inlener door de fiscus voor de niet afgedragen belasting en premies aansprakelijk worden gesteld. Hetzelfde geldt voor aannemers die onderaannemers inhuren of voor zogeheten “eigen bouwers”. Deze aansprakelijkstelling geschiedt op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA).

Deze aansprakelijkheid kan worden beperkt door een deel van de inleen- of aanneemsom te storten:
– op een zogeheten g-rekening;
– rechtstreeks bij de Belastingdienst.

Als aan alle (administratieve) voorwaarden is voldaan, is de inlener of (onder)aannemer in beide gevallen gevrijwaard voor WKA-aansprakelijkheid tot het bedrag dat is gestort op de g-rekening, dan wel rechtstreeks bij de Belastingdienst is gestort. Volledige vrijwaring kan, mits aan de er aan verbonden (administratieve) voorwaarden wordt voldaan, worden ontleend aan storting op de g-rekening van een uitzender die voldoet aan NEN 4400-1 of NEN 4400-2 en is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Een g-rekening is een speciale bankrekening die alleen kan worden gebruikt voor de betaling van belasting en premies. Als er geld op deze rekening over blijft, kan de fiscus worden verzocht dit vrij te mogen boeken. Meestal stelt de fiscus dan een (deel)boekenonderzoek in om te beoordelen of aan alle verplichtingen tot afdracht van belasting en premies is voldaan.

Rechtstreeks storten bij de Belastingdienst wordt ook wel aangeduid als storten in een WKA-depot. Deze methode wordt in de praktijk gebruikt als werknemers of onderaannemers worden ingeleend van ondernemers die geen g-rekening hebben. De Belastingdienst heeft aangekondigd deze WKA-depots met ingang van 1 januari 2016 niet langer voor ondernemers te zullen aanhouden. Bestaande WKA-depot worden opgeheven.

Ondernemers die nu vrijwaring ontlenen aan rechtstreekse storting in een WKA-depot doen er verstandig aan er om op korte termijn bij de uitlener of (onder)aannemer op aan te dringen om een g-rekening te openen.

Naast storten op een g-rekening doet de inlener er overigens zeer verstandig aan om aanvullende administratieve maatregelen te treffen waardoor de hoogte van de eventuele aansprakelijkstelling wordt beperkt. De vrijwaring van betaling op de g-rekening geldt immers in de meeste gevallen (zie hiervoor) slechts tot het op de g-rekening gestorte bedrag.

Andere artikelen