Voorwaarden ANBI: open normen

Gepubliceerd op: 22 oktober 2018

Met de afkorting ANBI wordt gedoeld op de het Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling die het ANBI-regime heeft, geniet een volledige vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting. Donaties en giften aan een ANBI kunnen voor de gever aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

ANBI-voorwaarden

Om deze voordelen te mogen genieten, moet een instelling voldoen aan een flinke set met voorwaarden. Deze voorwaarden zijn door de wetgever bewust open geformuleerd (je zou dit ook “enigszins vaag” kunnen noemen). De invulling van de voorwaarden kan dan gemakkelijk mee bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Logisch gevolg is dat de (belasting)rechter moet worden geraadpleegd om uit te maken wat de actuele maatschappelijke invulling van de open normen is. Op 6 juli 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak waarin een aantal van de criteria voor het ANBI-regime aan de orde is. Dit betreft uiteraard een situatie waarin de Belastingdienst de ANBI-status heeft ingetrokken. De Belastingdienst onderbouwt dit met name met de stelling dat de administratie van de ANBI niet voldoet en dat onvoldoende blijkt met welk doel de ANBI haar financiële reserve aanhoudt.

Administratie

De ANBI in kwestie houdt zich bezig met het verstrekken van medische hulp, zorg voor gehandicapten en weeskinderen, alsmede de ondersteuning van weduwen in derdewereldlanden. Volgens de Belastingdienst gaf de administratie van de ANBI niet voldoende inzicht om te kunnen vaststellen of de feitelijke werkzaamheden voldoen aan de ANBI-voorwaarden.

De Hoge Raad beslist dat het niet nodig is dat steeds van alle inkopen en uitgaven bonnen en facturen in de administratie zitten. Daarbij moet mede in aanmerking worden genomen de plaats waar de feitelijke werkzaamheden plaatsvinden. De ANBI werkte onder andere in oorlogsgebied (Syrië).

Financiële reserve (niet oppotten)

Een ANBI moet in haar financiële administratie vermelden voor welk doel zij vermogen aanhoudt en de omvang van dit vermogen motiveren. Het is niet toegestaan om vermogen op te potten. Het moet daadwerkelijk worden aangewend voor de feitelijke activiteiten van de ANBI.

Volgens de Hoge Raad hoeft een ANBI enkel op voldoende wijze aannemelijk te maken, dat zij geen vermogen oppot. Dat hoeft niet te zijn opgenomen in de financiële administratie. Het beheer van het vermogen moet blijken uit het beleidsplan van de ANBI. De Hoge Raad acht screenhots van de website van de ANBI voldoende om dit te bewijzen.

Giftenaftrek tegen laag tarief

Onderdeel van de Belastingplannen voor 2019 is dat de persoonsgebonden aftrek vanaf 2021 in de inkomstenbelasting niet langer tegen het hoogste tarief wordt afgetrokken. De aftrek van giften is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Als je in 2018 een inkomen uit werk en woning (box 1) hebt dat € 68.507 of meer bedraagt, trek je aftrekbare giften af tegen een tarief van 51,95%. Doe je dezelfde giften in 2021, dan trek je die af tegen een tarief van slechts 37,05%. De goede doelensector in Nederland heeft de vrees al uitgesproken dat door deze maatregel de bereidheid tot het doen van donaties en giften zal verminderen.

De giftenaftrek wordt ook benut voor de financiering van bijvoorbeeld de aanleg van (kunstgras)sportvelden door (sport)verenigingen. Periodieke giften aan verenigingen zijn namelijk ook aftrekbaar van het inkomen in box 1. Ook daar wordt het fiscale voordeel wat kleiner, met wellicht als gevolg dat geldschieters minder bereid zijn om bij te dragen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.