Voorwaarden aangepaste concernregeling NOW bekend

Gepubliceerd op: 4 mei 2020

De in ons artikel Toepassing NOW bij concerns wordt aangepast aangekondigde aanpassing van Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gepubliceerd. De aanpassing gaat op 5 mei 2020 in.

Omzetdaling concern < 20%

Bekend was al dat alleen concerns die op concernniveau een omzetdaling van minder dan 20% kennen, de mogelijkheid krijgen om voor individuele concernvennootschappen een beroep te doen op de NOW-regeling. Uiteraard moet de individuele concernvennootschap dan wel een omzetdaling hebben van 20% of meer.

Voorwaarden

Concerns die van de verruiming gebruik willen maken, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden.

  • De subsidieaanvraag is gedaan na de inwerkingtreding van de aangepaste concernregeling.
  • De activiteiten van individuele concernvennootschap bestaan niet voor meer dan de helft uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
  • De werkgever handelt in overeenstemming met een overeenkomst die voorafgaand aan de subsidieaanvraag is aangegaan met de vakbonden (bij werkgevers met minder dan 20 werknemers: met een vertegenwoordiging van de werknemers).
  • Het groepshoofd verklaart, voorafgaand aan de aanvraag, over 2020 (tot aan de datum waarop in 2021 de vergadering plaatsvindt, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld) geen dividenden aan aandeelhouders uit te keren, geen aandelen in te kopen en geen bonussen uit te keren aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en van de concernvennootschap waarvoor de regeling wordt toegepast.
  • De andere vennootschappen in het concern voeren geen opdrachten of projecten uit die ten koste kunnen gaan van de vennootschap waarvoor de omzetdaling met toepassing van de regeling wordt bepaald (als dit wel geschiedt, worden daarvoor correctie aangebracht).
  • Bij de berekening van de omzet worden dezelfde regels voor transfer pricing gehanteerd als in 2019 en mutaties in de voorraad gereed product worden toegerekend aan de omzet.

Wanneer in strijd met deze voorwaarden wordt gehandeld, wordt de subsidie vastgesteld op nihil (en wordt een uitgekeerd voorschot teruggevorderd). Dat is ook het geval wanneer de omzetdaling van het gehele concern toch 20% of meer bedraagt.

Controle door de accountant

De accountant moet achteraf onderzoeken of:

  • geen werkzaamheden zijn overgedragen aan de andere concernvennootschappen;
  • op de juiste wijze rekening is gehouden met uitlening van werknemers binnen het concern;
  • de juiste verrekenprijzen zijn gehanteerd;
  • de mutatie voorraden gereed product correct is verwerkt.

In overleg met de NBA worden voor deze controles standaarden uitgewerkt.

Openbaarmaking

De aanvrager van de NOW-subsidie op grond van de aangepaste concernregeling wordt geacht vooraf akkoord te zijn gegaan met het eventueel openbaar maken van informatie uit het subsidiedossier. Aangezien deze informatie concurrentiegevoelig kan zijn, staat de Wet openbaarheid van bestuur niet toe deze informatie zonder meer openbaar te maken. De toestemming vooraf van de aanvrager voorkomt dat het UWV hierover van gedachten moet wisselen met de aanvrager. De openbaar te maken informatie wordt beperkt tot de bedrijfsgegevens, het door de aanvrager ontvangen voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag.

Andere artikelen