Verloonde uren verduidelijkt

Gepubliceerd op: 16 december 2016

verloonde uren vwgnijhof

CBS, UWV en Belastingdienst hebben in een brochure verduidelijkt wat “verloonde uren” zijn.

Loonaangifte

De verloonde uren moeten door de werkgever worden aangegeven in de loonaangifte. Deze variabele is aan de zijde van de werkgever onder andere van belang voor het recht op premiekortingen en het lage inkomensvoordeel (LIV; zie ons artikel Loonkostenvoordelen). Voor de werknemer is het aantal verloonde uren van belang bij het bepalen van de hoogte van een WW- of WIA-uitkering.

In het algemeen is het gunstiger wanneer meer verloonde uren worden opgegeven in de loonaangifte.

Verloonde uren

Het gaat om de vermelding van het aantal uren dat in een loontijdvak aan de werknemer is verloond. Ofwel het aantal uren waarover het loon van de werknemer in het loontijdvak is berekend.

In de meeste gevallen betreft het de vaste contracturen. Uiteraard worden overuren bij geplust, maar alleen wanneer ze in het tijdvak daadwerkelijk zijn uitbetaald.
In een tijdvak niet gewerkte uren, die ook niet zijn uitbetaald, moeten worden afgetrokken.

Bij een flexibel contract is het gemiddeld aantal te werken uren het uitgangspunt. Als de uitbetaalde beloning mee fluctueert met de daadwerkelijk gewerkte uren, zijn de verloonde uren gelijk aan de daadwerkelijk gewerkte uren.

Verduidelijkingen

In de brochure wordt het begrip verloonde uren verduidelijkt. Zo kennen sommige CAO’s tegenwoordig meerdere modaliteiten waaruit werknemers voor hun arbeidsduur mogen kiezen. Een voorbeeld is de CAO voor het onderwijs. De werknemer kan kiezen uit: 36 uur met 219 verlofuren, 38 uur met 323 verlofuren of 40 uur met 428 verlofuren. In alle gevallen moet voor het aantal verloonde uren per loontijdvak worden uitgegaan van 36 uren.

Als het loon bij ziekte wordt doorbetaald, moet het gebruikelijke aantal uren worden ingevuld als verloond.

Bij zuiver stukloon bedraagt het aantal verloonde uren nul.

Het aantal uren dat is verloond kan ook negatief zijn. Dat is het geval wanneer eerder verantwoord loon wordt terugbetaald.

Verlofuren kopen of verkopen

Als verlofuren worden verkocht en dus worden uitbetaald, zijn dit extra verloonde uren.

Verlofuren die door de werknemer worden bijgekocht, door verlaging van het loon of het inleveren van vakantiegeld, verminderen het aantal verloonde uren. De bijgekochte uren leiden daardoor niet tot een lager gemiddeld uurloon, maar kunnen wel doorwerken in de hoogte van een later te ontvangen WW- of WIA-uitkering.

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.