Subsidieregeling rijksmonumenten

Gepubliceerd op: 24 augustus 2018

Per 1 januari 2019 wordt de fiscale monumentenaftrek vervangen door een subsidieregeling. We meldden het je al in ons artikel Fiscale aftrek monumenten wordt subsidie. Minister Van Engelshoven van OC&W heeft in een brief aan de Kamer de contouren van de nieuwe regeling voor subsidiëring van rijksmonumenten geschetst.

Geen plafond

De nieuwe subsidieregeling kent geen plafond. Er is geen maximum bedrag aan kosten waarvoor de eigenaar van een monument subsidie kan aanvragen. Zowel de kosten voor onderhoud als voor restauratie komen in aanmerking voor de subsidie. De Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten is de basis voor de subsidieverlening.

Jaarlijks is in elk geval € 40 miljoen voor de subsidie beschikbaar. Dit budget is volledig bestemd voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Het werelderfgoed en professionele organisaties voor monumentenbehoud (de POM’s) komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling.

Wanneer het aantal aanvragen voor de subsidie in een jaar zo groot is, dat het budget wordt overschreden, wordt het subsidiepercentage (de subsidie bedraagt maximaal 35% van de gemaakte kosten) herrekend (en verlaagd).
Is daarentegen sprake van onderuitputting, dan wordt het niet benutte bedrag toegevoegd aan het budget voor het volgende jaar.

Subsidiabel zijn alleen de instandhoudingskosten. Dat zijn de kosten voor werkzaamheden die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale waarden. Voorbeelden zijn schilderwerk, timmerwerk en loodgieterswerk. In tegenstelling tot de huidige fiscale aftrek worden de kosten voor onderhoud aan niet-monumentale delen niet gesubsidieerd. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn: onderhoud aan het sanitair, elektrische installaties en verwarming.

Aanvraag

De eigenaar van het rijksmonument kan de subsidie aanvragen in de periode van 1 maart tot 30 april van het kalenderjaar volgend op dat waarin het onderhoud of de restauratie is verricht. De aanvraag wordt online gedaan. De eigenaar van het rijksmonument moet de gemaakte kosten aantonen met gespecificeerde facturen. Als meer dan € 70.000 is besteed, moet een inspectierapport worden meegestuurd.

Binnen 13 weken wordt op de aanvraag beslist.

De aanvraag wordt dus achteraf getoetst door de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De eigenaar van het rijksmonument maakt in een jaar alle onderhouds- en restauratiekosten en dient in het daaropvolgende jaar de aanvraag voor de subsidie in.

Andere artikelen