Plafond voor aftrek periodieke giften

Gepubliceerd op: 6 oktober 2022

Met ingang van 1 januari 2023 wordt een plafond in gevoerd voor de aftrek van periodieke giften. Dit is onlangs toegevoegd aan de belastingplannen voor 2023.

Giftenaftrek

De aftrek van giften in de inkomstenbelasting betreft reguliere giften en periodieke giften. Reguliere giften zijn aftrekbaar voor zover de drempel (het hoogste bedrag van € 60 of 1% van het gezamenlijke verzamelinkomen) wordt overschreden en tot een maximaal bedrag (10% van het gezamenlijke verzamelinkomen).

Voor de aftrek van periodieke giften geldt op dit moment geen drempel en geen plafond. Dit wijzigt per 1 januari 2023 door de invoering een plafond: het totaal van de periodieke giften is dan aftrekbaar tot € 250.000 per jaar (de giften door fiscaal partners worden voor dit plafond bij elkaar geteld). Dit plafond is zo hoog dat slechts een beperkt aantal gevers en ontvangers van dergelijke giften er last van zullen hebben.

De reden voor de invoering van deze drempel is het vermeende misbruik dat van de regeling wordt gemaakt. Bijvoorbeeld door middel van hoge periodieke schenkingen aan eigen ANBI-stichtingen, met als gevolg dat (nagenoeg) geen inkomstenbelasting wordt betaald.

Periodieke giften

Bij een periodieke gift verplicht de schenker zich om de begiftigde gedurende tenminste 5 jaar jaarlijks een bedrag te schenken. De begiftigde moet zijn een:

  • ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling);
  • vereniging, die niet is onderworpen aan heffing van vennootschapsbelasting, met minstens 25 leden en volledige rechtsbevoegdheid.

De periodieke gift moet schriftelijk worden vastgelegd in een notariële akte of in een onderhandse akte, waarvan de Belastingdienst modellen beschikbaar stelt.

Verenigingen

Met name onder verenigingen is de periodieke gift populair. Veel accommodaties, (kunstgras)velden en andere investeringen worden onder andere gefinancierd met periodieke giften.

Stel je bent lid van een hockeyvereniging en draagt die vereniging een warm hart toe. De vereniging investeert in een nieuw kunstgrasveld en vraagt daarvoor je bijdrage. Je bent bereid de vereniging hiervoor € 5.000 te schenken.

Als je een reguliere schenking doet, is die niet aftrekbaar. De vereniging kwalificeert namelijk niet als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Kies je voor een periodieke gift, dan leen je de vereniging € 5.000. De vereniging kan dan al direct over het totale bedrag beschikken.
Op deze lening scheld je in 5 jaren € 1.000 kwijt. Er van uitgaande dat de vereniging voldoet aan de voorwaarden voor aftrekbare periodieke giften (zie hiervoor), mag je elk jaar het hele bedrag van de kwijtschelding aftrekken. Je brengt dan in totaal € 5.000 ten laste van je inkomen en laat de fiscus via deze weg meebetalen aan het nieuwe veld van de vereniging.
Alleen als je in de 5-jaarsperiode overlijdt, wordt de lening niet volledig afgelost, omdat de periodieke gift stopt. Dat kunt je oplossen met een legaat in je testament.

Directeur-grootaandeelhouder

De directeur-grootaandeelhouder heeft ten aanzien van de aftrek van giften een keuze. Lees erover in ons artikel DGA kan giftenaftrek kiezen.

Andere artikelen