Periodieke giften: laatste kans?

Gepubliceerd op: 31 januari 2017

periodieke gift giften kanskaart kans VWGNijhof

Giften zijn aftrekbaar van het inkomen waarover inkomstenbelasting is verschuldigd. Vooral periodieke giften zijn populair sinds die niet meer via een notaris hoeven te worden vastgelegd (een door de schenker en de begiftigde ingevuld formulier volstaat).
Zoals veel populaire regelingen lijken ook de periodieke giften wel eens aan hun eigen succes ten onder te kunnen gaan. De beslissing daarover zal bij het nieuwe Kabinet komen te liggen.

Periodieke giften

Bij een periodieke gift verplicht de schenker zich om de begiftigde gedurende tenminste 5 jaar jaarlijks een bedrag te schenken. De begiftigde moet zijn een:

  • ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling);
  • vereniging, die niet is onderworpen aan heffing van vennootschapsbelasting, met minstens 25 leden en volledige rechtsbevoegdheid.

Het grote voordeel van een periodieke gift is dat voor de aftrek geen maximum en geen drempel geldt. Een reguliere gift is aftrekbaar, voor zover het totaal van deze giften in een belastingjaar meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen (deze drempel bedraagt tenminste € 60). Voor zover het totaal van de giften meer bedraagt dan 10% van het verzamelinkomen, is het meerdere niet aftrekbaar.

Vereniging

Met name onder verenigingen is de periodieke gift populair. Veel accommodaties, (kunstgras)velden en andere investeringen worden onder andere gefinancierd met periodieke giften.

Voorbeeld
Stel u bent lid van een hockeyvereniging en draagt die vereniging een warm hart toe. De vereniging investeert in een nieuw kunstgrasveld en vraagt daarvoor uw bijdrage. U bent bereid de vereniging € 5.000 te schenken.

Als u een reguliere schenking doet, is die in het jaar van schenken aftrekbaar. Als u in dat jaar een verzamelinkomen heeft van € 45.000, bedraagt de drempel voor de giftenaftrek: 1% * € 45.000 = € 450. De giftenaftrek komt dan op: € 5.000 -/- € 450 = € 4.550.
Maximaal mag u echter aftrekken: 10% * € 45.000 = € 4.500. Van uw gift van € 5.000 komt € 500 niet ten laste van het inkomen waar u inkomstenbelasting over betaalt.

Kiest u voor een periodieke gift, dan leent u de vereniging € 5.000. De vereniging kan dan al direct over het totale bedrag beschikken.
Op deze lening scheldt u in 5 jaren € 1.000 kwijt. Er van uitgaande dat de vereniging voldoet aan de voorwaarden voor aftrekbare periodieke giften, mag u elk jaar het hele bedrag van de kwijtschelding aftrekken. U brengt dan in totaal € 5.000 ten laste van uw inkomen en laat de fiscus flink mee betalen aan het nieuwe veld van de vereniging.
Alleen als u in de 5-jaarsperiode overlijdt, wordt de lening niet volledig afgelost, omdat de periodieke gift stopt. Dat kunt u oplossen met een legaat in uw testament.

Laatste kans?

Het vervallen van de eis van notariële vastlegging van periodieke giften in 2014 is door veel ANBI’s en verenigingen opgevat als een impuls om de regeling op grotere schaal te gebruiken. Op dit moment liggen er, zover bij ons bekend, nog geen concrete plannen om de aftrek van (periodieke) giften af te schaffen. Maar er zijn wel signalen waaruit wellicht kan worden afgeleid dat de aftrekbare periodieke gift in de huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad.

Een dergelijk signaal is de strakke benadering vanuit het Ministerie van Financiën van het onzekerheidsvereiste. Van een periodieke gift is sprake wanneer voldoende onzeker is of alle termijnen worden uitbetaald. Dat is het geval wanneer de kans dat de gulle gever tijdens de 5 jaar looptijd kom te overlijden 1% of meer bedraagt. De rechter heeft beslist dat bij een schenking op het leven van twee schenkers niet aan het onzekerheidsvereiste is voldaan. Van een aftrekbare periodieke gift is dan geen sprake. Het Ministerie heeft aangegeven deze uitspraak te volgen.

Een ander signaal is te vinden in een bijlage bij het Belastingplan 2016. Daar wordt een vereenvoudigingsonderzoek aangekondigd naar de mogelijkheid om periodieke giften gelijk te schakelen met andere giften. Dan zou voor periodieke giften ook een drempel en maximum gaan gelden. Dit balletje wordt ook opgeworpen in de met het oog op de aanstaande verkiezingen gepubliceerde ombuigingslijst.

Op 27 januari 2017 heeft Staatssecretaris Wiebes een lijvig rapport (met bijlagen meer dan 140 pagina’s) aan de tweede kamer gestuurd. In dit rapport zijn onderzocht de gevolgen van mogelijke wijzigingen in de regelgeving rond de aftrek van giften.

ANBI’s en verenigingen die overwegen om de regeling toe te passen, doen er verstandig aan dit dan binnenkort te regelen. Als de regeling wordt afgeschaft of aangepast, ligt voor de hand dat dit met onmiddellijke ingang gebeurt. Maar lopende trajecten zullen hoogstwaarschijnlijk wel worden geëerbiedigd. Die eerbiediging zal inhouden dat ten aanzien van vóór de aankondiging van de wetswijziging gestarte schenkingstrajecten de periodieke gift volledig aftrekbaar blijft.

DGA

Een DGA heeft ten aanzien van giften nog een extra keuze. We beschrijven die in ons artikel DGA kan giftenaftrek kiezen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.