Pensioen in eigen beheer afgeschaft

Gepubliceerd op: 4 juli 2016

pensioen eigen beheer VWGNijhof

Het Kabinet heeft het ei over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (PEB) gelegd. Uiteraard is het nu nog afwachten of het ook op die manier door het Parlement wordt uitgebroed.

Kamerbrief

De in de brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2016 beschreven uitwerking zal worden verwerkt in een wetsvoorstel dat onderdeel zal zijn van de op Prinsjesdag 2016 door het Kabinet voor 2017 te presenteren belastingplannen. De afschaffing van het PEB zou dan ingaande 1 januari 2017 een feit moeten zijn.

Uitfasering eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft het over een uitfasering van het pensioen in eigen beheer. De termijn waarbinnen het pensioen kan worden afgekocht wordt ten opzichte van de eerdere plannen verlengd naar 3 jaren. Wiebes heeft het over een “fiscaal geruisloze” afkoop, maar het gaat om een afkoop tegen een gereduceerd tarief. De korting op de over de afkoop van de pensioenaanspraken verschuldigde loonbelasting wordt gestaffeld en zal bedragen

  • in 2017: 34,5%;
  • in 2018: 25%;
  • in 2019: 19,5%.

Om anticipatie-effecten te voorkomen, is de balanswaarde van het pensioen in eigen beheer van ultimo 2015 het uitgangspunt voor de tegemoetkoming bij de afkoop.

Oudedagsspaarverplichting

DGA’s die hun eigen beheer pensioen niet kunnen of willen afkopen, kunnen het fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde. Deze fiscale waarde kan vervolgens worden omgezet in een oudedagsspaarverplichting.

Pensioenklem

Als belangrijke reden voor het afschaffen van het pensioen in eigen beheer wordt nog steeds genoemd dat de DGA’s daarmee worden bevrijd van de pensioenklem. De als gevolg van de lage rentestanden hoge (commerciële) waarde van de pensioenvoorziening verhindert immers in veel gevallen het uitkeren van dividenden omdat de vennootschap over onvoldoende vrij vermogen beschikt.

Pensioen van de DGA

De afschaffing van het pensioen in eigen beheer betekent niet dat een DGA geen pensioenaanspraken meer mag opbouwen. Het betekent enkel dat die aanspraken niet meer in de eigen B.V. kunnen worden ondergebracht. De DGA mag uiteraard, net als elke werknemer, pensioen opbouwen bij een externe verzekeraar. De DGA is dat niet verplicht. Hij mag bijvoorbeeld ook zijn BV zien als het spaarpotje voor de oude dag, door te zijner tijd de AOW aan te vullen met dividend uit de BV.

Verlengen eerste tariefschijf Vpb

In de kamerbrief over het PEB meldt Wiebes ook dat het Kabinet voornemens is om de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting (Vpb), waar in plaats van 25% een tarief van 20% wordt gehanteerd, te verlengen van de huidige € 200.000 naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021.

Advies

Gelukkig heeft het Kabinet eindelijk een definitief standpunt geformuleerd ten aanzien van het pensioen in eigen beheer van de DGA. Totdat het wetsvoorstel in het Parlement is behandeld, blijft echter onzeker of dit standpunt ook definitief in wetgeving zal worden omgezet. Voor een zorgvuldige afweging om het pensioen in eigen beheer wel of niet met korting af te kopen, is overigens voldoende tijd, aangezien een afkoop met korting dan in de loop van 2017, 2018 of 2019 moet plaatsvinden. De positie van de pensioenpartner blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt.

De afkoopmogelijkheid is uiteraard vooral interessant voor BV’s met voldoende financieel spek op de botten. Maar ook voor die BV’s moet worden afgewogen of het toch niet verstandiger is om de pensioenaanspraak regulier te laten uitkeren.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.