Let u op de aanzegtermijn?

Gepubliceerd op: 20 april 2015

20150420_aanzegtermijn_VWGNijhof

Begin januari attendeerden wij u op de wijzigingen in het arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid): Factsheet Wijzigingen arbeidsrecht . De Wet Werk en Zekerheid heeft sinds 1 januari 2015 voor werkgevers “de aanzegverplichting” in het leven geroepen. In de praktijk blijkt dat deze aanzegverplichting regelmatig wordt vergeten. Waar moet u op letten?

Laat aan werknemers met een tijdelijk contract van zes maanden of langer steeds uiterlijk één maand voor het eindigen van het contract schriftelijk weten of u het contract wilt verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden. Om aan te kunnen tonen dat de werknemer de aanzegbrief heeft ontvangen, is het verstandig om de aanzegging per aangetekende post te versturen of de werknemer voor ontvangst te laten tekenen.

Vergeet u aan te zeggen, dan eindigt het dienstverband wel gewoon van rechtswege. Dit is niet veranderd.

Zegt u niet of niet tijdig aan, dan kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding. De werknemer moet dat doen binnen 2 maanden na de einddatum van het arbeidscontract. Een verzoek na die termijn kunt u afwijzen. De aanzegboete geldt ook als u het contract wel wilt verlengen (maar dit niet of niet schriftelijk doet). Het is overigens (vooralsnog) toegestaan om bij het aangaan van een tijdelijk contract een bepaling op te nemen waarbij u bij voorbaat aanzegt.

De aanzegboete bedraagt één maandloon en bij niet-tijdige nakoming een vergoeding naar rato. Wanneer u bijvoorbeeld twee weken te laat bent met aanzeggen, dan betaalt u twee weken loon als aanzegboete. Onder ‘loon’ wordt verstaan: het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Is geen of een wisselende arbeidsduur overeengekomen, dan gaat het om het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de twaalf maanden voorafgaand aan de einddatum van de arbeidsovereenkomst of – bij een kortere duur van de arbeidsovereenkomst – gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst. Bestaat het loon geheel of gedeeltelijk uit provisie of is het afhankelijk van de uitkomsten van de verrichte arbeid, dan wordt onder loon tevens verstaan: het bruto loon verschuldigd in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, voor zover dit bestond uit provisie of afhankelijk was van de uitkomsten van de verrichte arbeid, gedeeld door twaalf. Bij een korter durende arbeidsovereenkomst dan twaalf maanden wordt het getal waardoor het bedrag wordt gedeeld, naar rato aangepast.

Wij adviseren u om in elk geval al uw tijdelijke contracten te inventariseren en daarbij rekening te houden met de (schriftelijke) aanzegtermijn. U voorkomt zodoende onnodige boetes alsmede discussie met uw werknemers. Tot slot doet u er verstandig aan in nieuwe tijdelijke contracten van zes maanden of langer een bepaling “aanzegging bij voorbaat” op te nemen.

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.