Kostgangers in de fiscaliteit

Gepubliceerd op: 14 augustus 2017

Van Dale’s woordenboek definieert de kostganger als een: “persoon die bij iemand in de kost is“. Kost is volgens Van Dale’s: “datgene wat je eet“.

Kostgangers

Voor de inkomstenbelasting is niet doorslaggevend of de prestatie (mede) omvat het verstrekken van voedsel. Fiscaal is iemand een kostganger wanneer, naast het verhuren van woonruimte, diensten van meer dan bijkomstige aard worden verricht. Diensten zijn meer dan bijkomstig wanneer ze 10% of meer uitmaken van de totale prestatie. Bijkomende diensten bij de verhuur van (gemeubileerde) woonruimte zijn, naast het verstrekken van maaltijden, bijvoorbeeld: schoonmaken, verstrekken van linnengoed en dergelijke.

Eén vergoeding

Hoofdregel is dat de van kostgangers ontvangen vergoedingen niet worden gesplitst in een huur- en een arbeidsvergoeding. De huurvergoeding wordt met de vergoeding voor de meer dan bijkomstige diensten meegetrokken. Het totale bedrag wordt gezien als de vergoeding voor de verrichte arbeid. De totale vergoeding wordt daarom met inkomstenbelasting belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

Zijn de diensten slechts bijkomstig (minder dan 10% van de totale prestatie), dan kwalificeert de totale prestatie als (ver)huur.

Splitsing van de vergoeding

Belastingplichtige kan bij zijn aangifte inkomstenbelasting kiezen voor splitsing van de vergoeding in: een huurvergoeding en een vergoeding voor de verrichte arbeid. Splitsen is mogelijk wanneer de woonruimte:

  • anders dan voor korte duur ter beschikking wordt gesteld;
  • niet een zelfstandige woning is;
  • onderdeel uitmaakt van de eigen woning van belastingplichtige, welke de belastingplichtige als hoofdverblijf wordt gebruikt;
  • een huurvergoeding realiseert van op jaarbasis bruto maximaal € 5.164 (bedrag voor 2017; wordt jaarlijks aangepast);
  • belastingplichtige en de kostgangers als ingezetene staan ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens.

Kamerverhuurvrijstelling

Op het aan de bruto huur toegerekende deel van de vergoeding is dan de kamerverhuurvrijstelling van toepassing. Doordat de verhuurde woonruimte geacht wordt onderdeel te zijn van de eigen woning wordt de huur niet belast. Het aan de arbeid toegerekende deel van de vergoeding wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

De inkomstenbelasting wordt ten aanzien van de fiscale eigen woning geheven op basis van een bijtelling bij het inkomen in box 1. De hoogte van deze bijtelling, het eigen woningforfait, wordt bepaald op een percentage van de WOZ-waarde. Doordat de aan de kostgangers beschikbaar gestelde woonruimten onderdeel blijven van de eigen woning, worden de van de kostgangers ontvangen vergoedingen, voor zover die niet wordt toegerekend aan de bijkomende diensten, niet in de heffing van inkomstenbelasting begrepen.

De voorwaarden voor de kamerverhuurvrijstelling zijn identiek aan de hiervoor beschreven voorwaarden voor het splitsen van de van de kostgangers ontvangen vergoeding. De kamerverhuurvrijstelling geldt uiteraard ook ten aanzien van de kale verhuur van (gemeubileerde) woonruimte. Ook als de belastingplichtige de eigen woning huurt, kunnen de regeling voor kostgangers en de kamerverhuurvrijstelling worden toegepast.

Huurtoeslag

Splitsing van de van kostgangers ontvangen vergoedingen is niet mogelijk ten aanzien van woonruimte waarvoor huurtoeslag wordt ontvangen. En dan is ook de kamerverhuurvrijstelling niet van toepassing. Huurtoeslag wordt immers alleen toegekend voor zelfstandige woonruimten.

Huuropbrengst boven € 5.164

Wanneer het maximum van de kamerverhuurvrijstelling wordt overschreden, is op de woonruimte de eigen woningregeling niet van toepassing. De verhuurder berekent het eigen woningforfait dan alleen over het door hem gebruikte deel van de woning. De rest van de waarde wordt belast in box 3. Ook een evenredig deel van de lening waarmee de woning is gefinancierd, moet dan aan box 3 worden toegerekend.

 

 

Andere artikelen

FASTER

Met ingang van 2030 kunnen beleggers in de EU de teveel ingehouden bronbelasting eenvoudiger terugvragen.