Kapitaalverzekering eigen woning afkopen (2)

Gepubliceerd op: 9 februari 2017

kapitaalverzekering eigen woning KEW tijdklemmen afkopen VWGNijhof

Per 1 januari 2017 kan een kapitaalverzekering in meer situaties belastingvrij worden afgekocht. In ons artikel Kapitaalverzekering eigen woning afkopen leest u wat een kapitaalverzekering precies inhoudt. U leest ook in welke situaties de zogeheten tijdklemmen niet langer worden toegepast.

Belastingplannen 2017

Het in meer situaties niet toepassen van de tijdklemmen was onderdeel van de belastingplannen voor 2017. Bij de behandeling van deze wetsvoorstellen is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen om de tijdklemmen in alle situaties te laten vervallen.

Staatssecretaris Wiebes laat in een brief aan de Kamer weten dat hij dit amendement per 1 april 2017 in werking wil stellen. Als de Kamer geen bezwaar heeft, zal dit met een koninklijk besluit worden geëffectueerd.

Afkoop kapitaalverzekering

De verwachting is dat het vervallen van de tijdklemmen niet zal leiden tot een massale afkoop van kapitaalverzekeringen. Vaak zal de afkoop, zo schatten DNB en AFM in, niet in het belang van de verzekerde(n) zijn De afkoopwaarde van een kapitaalverzekering is in veel gevallen aanzienlijk lager dan de daadwerkelijke waarde. Maar dat moet worden afgewogen tegen het rendement dat kan worden behaald met andere manier van aanwenden de afkoopsom en van de niet langer verschuldigde premies.

Belangrijker is dat de kapitaalverzekering bijna altijd een onderdeel is van uw financiële planning. Die planning wordt meestal, al dan niet bewust, gemaakt in het kader van de financiering van de aankoop van een (vervangende) woning. Dan wordt immers berekend of de aan de woning verbonden maandlasten tijdens de looptijd van de lening betaald kunnen worden. De premie voor en de uitkering uit de kapitaalverzekering spelen daarbij een rol.

Het is verstandig om uw financiële situatie en financiële planning om de paar jaar tegen het licht te houden. Als u overweegt uw kapitaalverzekering af te kopen, is dat zeker een moment voor een grondige herbeoordeling.

Gemengde verzekering

Vaak betreft de kapitaalverzekering een zogeheten gemengde verzekering. Die bestaat uit een spaarverzekering en een risicoverzekering.

Enerzijds is de verzekering bedoeld om het bedrag te sparen dat nodig is om de lening voor de eigen woning aan het einde van de looptijd af te lossen (spaarverzekering). De afkoopsom van de kapitaalverzekering is niet altijd voldoende voor volledig aflossing van de lening. Voor het restant moet dan op een andere manier in de aflossing worden voorzien.

Anderzijds voorziet de verzekering in een uitkering wanneer één van de partners overlijdt (risicoverzekering). Deze overlijdensuitkering wordt op dat moment gebruikt om de lening (gedeeltelijk) af te lossen en zo de maandlasten van de achterblijvende partner te verlagen. Bij aflossing van de gemengde verzekering kan worden overwogen om een losse overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Let er dan op dat deze verzekering op de fiscaal meest gunstige manier vorm wordt gegeven.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.