Informatieverplichting ex-ANBI

Gepubliceerd op: 10 december 2014

20141211_ANBI logos zw_VWGNijhof

Een het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan de status van ANBI verliezen, bijvoorbeeld doordat de instelling niet wenst te voldoen aan de per 1 januari 2013 ingevoerde publicatieverplichting. Intrekking van de ANBI-status geschiedt op verzoek van de instelling, maar de Belastingdienst kan daar ook zonder verzoek toe over gaan.

Na het verlies van de ANBI-status kunnen giften en schenkingen door de instelling zijn onderworpen aan schenkbelasting. Die schenkbelasting moet dan worden betaald door de persoon of instelling die de schenking heeft ontvangen (maar de Successiewet geeft de Belastingdienst ook de mogelijkheid om de schenker uit te nodigen om aangifte te doen).

Om te kunnen nagaan of die persoon of instelling deze belasting betaalt, legt de overheid aan ex-ANBI’s de verplichting op om jaarlijks de gedane giften en schenkingen, alsmede een overzicht van het verloop van het ANBI-vermogen, te rapporteren aan het ANBI-team van de Belastingdienst in Den Bosch. Dit moet de ex-ANBI op eigen initiatief doen.

De informatieverplichting geldt voor instellingen die na 31 december 2012 de ANBI-status verliezen. Een vrijstelling geldt voor ANBI’s waarvan het ANBI-vermogen bij het verlies van de ANBI-status of bij het begin van het kalenderjaar € 25.000 of minder bedraagt.

De rapportage moet voor het eerst worden ingeleverd over het boekjaar 2013. Die rapportage moet tussen 1 februari en 1 mei 2015 worden ingediend. De rapportage over 2014 en volgende boekjaren moet telkens binnen 8 maanden na het einde van het betreffende boekjaar zijn ingediend. Alle rapportages moeten via een nog nader aan te duiden elektronische weg aan de Belastingdienst worden verstrekt (in uitzonderingsgevallen kan de Belastingdienst hiervan ontheffing verlenen; dan moet de informatie op papier worden aangeleverd).

In de rapportage moeten van elke ontvanger van een schenking of gift worden vermeld:
– de NAW-gegevens en
– het burgerservicenummer (BSN, als het een natuurlijk persoon betreft) of Rechtspersonen- en samenwerkingsverbanden identificatienummer (RSIN, als het niet een natuurlijk persoon betreft).
Van buitenlandse personen of instellingen die geen (Nederlands) BSN of RSIN hebben, moet het relevante vergleijkbare registratienummer van hun vestigingsland worden vermeld.

Als de informatieplichtige ex-ANBI niet aan de hiervoor beschreven verplichtingen voldoet en dat is te wijten aan haar opzet of grove schuld, kan de Belastingdienst voor dit vergrijp (uiteraard) een bestuurlijke boete opleggen. Die boete bedraagt maximaal (maar liefst) € 20.250.

Andere artikelen