(Hoeveel) dividend uitkeren in 2024?

Gepubliceerd op: 30 mei 2024

In het hoofdlijnenakkoord van de coalitie PVV, VVD, NSC en BBB wordt het aanmerkelijk belangtarief genoemd. Is het verstandig om in 2024 dividend uit te keren? Zo ja, hoeveel?

Aanmerkelijk belang

Aandeelhouders die 5% of meer van de uitstaande aandelen in een BV houden, betalen over de inkomsten uit die aandelen inkomstenbelasting in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Er zijn nog meer situaties waarin sprake is van een aanmerkelijk belang, maar die laten we voor het gemak in dit artikel buiten beschouwing.

Inkomen uit aanmerkelijk belang kan bestaan uit reguliere voordelen (bijvoorbeeld dividend) of uit vervreemdingsvoordelen (bijvoorbeeld winst die wordt gerealiseerd bij verkoop van aandelen). Dit inkomen wordt in 2024 belast tegen een tarief van 33%, met dien verstande dat voor het inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 een lager tarief geldt: 24,5%. Fiscale partners hebben elk afzonderlijk recht op het tariefopstapje van € 67.000 zodat zij samen elk jaar € 134.000 aan inkomen uit aanmerkelijk belang kunnen genieten tegen het lage tarief.

Verlaging tarief

In het hoofdlijnenakkoord is opgeschreven dat het aanmerkelijk belangtarief per 2025 zal dalen van 33% naar 31% (zie ons artikel Fiscale maatregelen hoofdlijnenakkoord coalitie). Daarmee wordt het minder interessant om de BV in 2024 meer dividend uit te keren dan wordt belast tegen het lage tarief van 24,5%. Dat is volgend jaar immers 2%-punten goedkoper.

Uitgangspunt van de coalitie is dat maatregelen per saldo niet ten laste van de begroting mogen komen. Dat betekent dat de hiervoor beschreven verlaging van het aanmerkelijk belangtarief van 33% naar 31% moet worden gecompenseerd met een maatregel die extra belastingopbrengst oplevert. Daarvoor zijn er diverse opties, waaruit het nog te vormen Kabinet een keuze zal gaan maken. Een mogelijkheid is de verhoging (of afschaffing) van het verlaagde tarief van 24,5% (een dergelijke verhoging zou ook als dekking van een andere maatregel, dan de verlaging van het aanmerkelijk belangtarief, kunnen worden gehanteerd).

Conclusie

De voorlopige conclusie is dat het verstandig is om met het uitkeren van meer dividend dan € 67.000 (bij fiscaal partners € 134.000) te wachten tot het eind van 2024, in de hoop dat dan duidelijk(er) is hoe het nieuwe Kabinet concreet met deze tarieven om zal gaan. Een verdere daling van het lage aanmerkelijk belangtarief ligt niet erg voor de hand.

Natuurlijk zijn er situaties waarin aanmerkelijk belangheffing in 2024 niet kan worden voorkomen. Dat is onder andere het geval bij het overlijden van de aandeelhouder in 2024 (zonder dat de doorschuifregeling voor ondernemingsvermogen kan worden toegepast). Maar ook indien een fictief regulier voordeel ontstaat doordat de aandeelhouder op 31 december 2024 meer dan € 500.000 (verhoogd met de fiscale eigen woningschuld) aan schulden bij de BV heeft (excessief lenen).

Andere artikelen