De ondernemer is aan zet: zorg dat je voorbereid bent

Gepubliceerd op: 5 augustus 2020

De coronacrisis woedt ook financieel nog steeds voort. De bestaande overheidsmaatregelen lopen tot 1 oktober 2020. Eind augustus besluit het Kabinet of er een 3e pakket aan steunmaatregelen komt.

De ondernemer is aan zet

Bij de presentatie van het 2e pakket was de heldere boodschap van het Kabinet echter dat de economie vanaf oktober weer (veel meer) op eigen benen zal moeten staan. Op zich is dat natuurlijk niet onlogisch. De overheid kan immers niet oneindig geld in de economie blijven pompen.

Voor de hand lijkt te liggen dat eventuele nieuwe steunmaatregelen zich (nog) specifieker zullen richten op die sectoren van de economie, waar (extra) ondersteuning nog nodig wordt geacht. Van groot belang daarbij is waarschijnlijk ook de wijze waarop de steunmaatregelen uit de eerste 2 pakketten worden afgewikkeld.

Zorg dat je voorbereid bent

Ondernemers doen er daarom verstandig aan om er voor te zorgen dat ze zijn voorbereid. Zorg dat je administratie is bijgewerkt. Breng de actuele liquiditeitspositie van je onderneming goed in kaart. En maak een gedegen en vooral zo realistisch mogelijke liquiditeitsbegroting voor de rest van 2020, maar ook voor de wat langere termijn.

Vervolgens is het zaak om te analyseren of (wanneer) het voorziene verloop van de liquiditeit in je onderneming tot problemen leidt. En voor zover je problemen voorziet, is het verstandig om te onderzoeken op welke wijze die opgelost kunnen worden.

Natuurlijk kan VWG je helpen bij deze analyses en afwegingen. Wij kunnen ook de connectie maken met je financiële planning.

NOW-2: deadline 31 augustus

Je aanvraag voor de 2e tranche van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-2) moet je uiterlijk 31 augustus 2020 bij het UWV hebben ingediend.

Vanaf 7 oktober 2020 kan het UWV worden verzocht om de subsidie in het kader van NOW-1 definitief vast te stellen. Dit verzoek moet binnen 24 weken na 6 oktober 2020 zijn ingediend (indien bij het verzoek een accountantsverklaring moet worden gevoegd, wordt de termijn van 24 weken verlengd tot 38 weken).

Het verzoek om definitieve vaststelling van de subsidie in het kader van NOW-2 kan worden gedaan vanaf 15 november 2020 (indien de omzetperiode na deze datum afloopt: vanaf de datum waarop de omzetperiode afloopt). De termijnen voor het indienen van dit verzoek zijn gelijk aan die voor NOW-1. Het is mogelijk om de verzoeken voor beide regelingen gelijktijdig in te dienen.

Het UWV stelt de subsidie definitief vast binnen 52 weken na ontvangst van het verzoek.

De afrekening van de NOW-subsidie(s) kan leiden tot een extra te ontvangen bedrag, maar er kan ook een (mogelijk fors) bedrag van de ontvangen subsidie moeten worden terugbetaald. Daarmee kan deze afrekening grote invloed hebben op de liquiditeit van je onderneming.

Een te ontvangen bedrag zal na de definitieve vaststelling van de subsidie waarschijnlijk vlot worden uitbetaald. Hoe de overheid omgaat met terug te betalen NOW-subsidie is op dit moment niet duidelijk. Wellicht worden hier betalingsregelingen voor in het leven geroepen. Dit zou onderdeel kunnen zijn van een eventueel 3e steunpakket.

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de verruimde mogelijkheden om de betaling van hun belastingen uit te stellen. Maar dit is uitstel, geen afstel. Op enig moment moet de belasting alsnog worden betaald.

Voor veel ondernemers loopt de eerste termijn van het bijzonder uitstel van betaling rond deze tijd af. Deze eerste termijn betrof de 3 maanden volgend op de datum van indienen van het verzoek. Deze ondernemers kunnen het uitstel van betaling verlengen, maar in tegenstelling tot de eerste termijn, worden aan de tweede termijn wel voorwaarden gesteld. Als je niet aan die voorwaarden voldoet, moet je er terdege rekening mee houden dat de Belastingdienst het uitstel van betaling niet verlengt.

Ondernemers die besluiten niet te verzoeken om verlenging van het uitstel van betaling hoeven de belastingschulden, waarvoor het uitstel is verleend, nog niet direct te betalen. Zij ontvangen hiervoor na de zomer van de Belastingdienst een voorstel voor een betalingsregeling. Hoe die regeling er uit zal zien, is nog niet bekend. Wellicht wordt dit duidelijk wanneer meer bekend wordt over een eventueel 3e pakket aan noodmaatregelen.
LET OP: nieuwe belastingschulden moeten uiteraard wel keurig op tijd worden betaald. Zie ook ons artikel Help! Mijn bijzonder uitstel loopt af!

Noodloket

Voor de bijdrage van € 4.000 uit het eerste noodloket (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren; TOGS) volgt geen afrekening. Alleen van ondernemers die, naar achteraf blijkt, niet aan de voorwaarden voldoen, kan de bijdrage worden teruggevorderd.

Het tweede noodloket (Tegemoetkoming Vaste Lasten; TVL) wordt wel afgerekend. Ondernemers die een bijdrage uit de TVL hebben ontvangen, moeten voor 1 april 2021 verzoeken om definitieve vaststelling van deze subsidie. Net als bij de NOW kan dit leiden tot een te ontvangen of te betalen bedrag. Definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 16 weken na ontvangst van het verzoek.

 

Andere artikelen