De NOW-regeling opent op 6 april

Gepubliceerd op: 31 maart 2020

Lees ook ons artikel: NOW-loket bijna open: bezint eer gij begint.

 

Staatssecretaris Koolmees van SZW kondigde vanmorgen in een persconferentie aan dat het loket van de NOW-regeling hoogstwaarschijnlijk op maandag 6 april 2020 opent. De uitbetaling van de (eerste) voorschotten volgt dan binnen 2 tot 4 weken. Of het loket daadwerkelijk op 6 april open gaat, hangt af van de technische tests die de komende dagen worden uitgevoerd.

NOW-regeling

Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, op grond waarvan ondernemers maximaal 90% van de loonsom vergoed krijgen, op voorwaarde dat ze:

  • hun personeel in dienst houden en;
  • volledig doorbetalen.

Koolmees benadrukt dat het, met het oog op de snelheid waarmee de regeling en het loket operationeel moeten zijn, gaat om een eenvoudige regeling. Daarom is er in de regeling geen plaats voor sector- en/of bedrijfsspecifieke aanpassingen.

En Koolmees doet (opnieuw) een oproep aan ondernemers om alleen een beroep te doen op de regeling wanneer de (liquiditeits)positie van hun bedrijf dat noodzakelijk maakt.

De voorwaarde dat het personeel in dienst moet blijven, houdt concreet in dat geen ontslag mag worden aangevraagd om bedrijfseconomische redenen. Gebeurt dat toch, dan wordt 150% van het loon van de werknemer(s) die is (zijn) ontslagen voor de berekening van de NOW-uitkering uit de loonsom geëlimineerd.

Loonsom

De vergoeding wordt berekend over de loonsom (het socialeverzekeringsloon; SVW-loon). Het UWV gaat uit van de loonsom van januari 2020 (als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 gehanteerd). Deze gegevens worden ontleend aan de bij de Belastingdienst ingediende loonaangifte (deze gegevens worden overgenomen door het UWV in haar polisadministratie).

Op de aldus vastgestelde loonsom wordt een voor alle ondernemingen gelijke opslag gehanteerd van 30%. De basis voor de NOW-uitkering bedraagt derhalve: 130% van het SVW-loon. Met de 30% opslag worden de werkgeverslasten gedekt (zoals de opbouw van het vakantiegeld, de werkgeverspremies en de pensioenlasten).

Alleen de loonsom van werknemers die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen wordt voor de NOW-uitkering in aanmerking genomen (derhalve niet het loon van de niet-verzekerde directeur-grootaandeelhouder).

De maximale loonsom die, per werknemer, per maand in aanmerking wordt genomen, is € 9.538 (twee keer het maximum dagloon).

Omzetdaling

De uitkering uit de NOW-regeling bedraagt dus maximaal 90% * 130% * SVW-loon. Deze maximale uitkering wordt uitbetaald aan ondernemers met een omzetdaling van 100%. Aan ondernemers met een omzetdaling van minder dan 100% wordt naar evenredigheid uitbetaald. Als de omzetdaling bijvoorbeeld 45% bedraagt, wordt uitgekeerd: 45% * 90% * 130% * SVW-loon.

Wanneer de omzetdaling 20% of minder bedraagt, bestaat geen recht op een uitkering uit de NOW-regeling.

Hoe wordt de omzetdaling bepaald?

Daarvoor wordt gekeken naar de aaneengesloten driemaandsperiode maart-april-mei 2020. De ondernemer moet bij de aanvraag inschatten welke omzet in die periode zal worden gerealiseerd. Dit wordt afgezet tegen 1/4 van de in 2019 behaalde jaaromzet.

Als de werkgever verwacht dat het effect met vertraging in de cijfers zichtbaar wordt, mag hij aangeven dat hij de referentieperiode met een of twee maanden wil opschuiven. Ook dan blijft echter de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020 beslissend voor de hoogte van de uitkering.

Voor werkgevers die op 1 januari 2019 nog niet bestonden, komt er een afwijkende omzetbepaling. Maar voor andere werkgevers, voor wie de gehanteerde tijdvakken niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of door seizoensinvloeden, is een correctie met het oog op de benodigde eenvoud van de regeling niet mogelijk.

Ondernemingen die bestaan uit een samenstel van rechtspersonen moeten de omzetdaling op concernniveau bepalen. Nog niet geheel duidelijk is wat in het kader van deze regeling precies als een concern wordt gezien.

Subsidies en andere bijdragen uit publieke middelen, bijvoorbeeld bij scholen en culturele instellingen, worden in het kader van de regeling gelijkgesteld met omzet.

Voorschot

Nadat het UWV positief heeft beslist op de aanvraag wordt een voorschot uitbetaald van 80% van het op basis van de aanvraag berekende bedrag. Dit voorschot wordt uitbetaald in 3 termijnen.

De aanvraag voor de NOW-regeling kan worden gedaan tot en met 31 mei 2020.

Werkgevers met meerdere loonheffingennummers moeten per loonheffingennummer een aparte aanvraag doen. Voor de omzetdaling moet, zoals hiervoor aangegeven, naar het hele concern worden gekeken. Op alle aanvragen moet dan ook het percentage van de omzetdaling van het totale concern worden vermeld.

Afrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet de werkgever definitieve vaststelling aanvragen. Binnen 22 weken na deze aanvraag zal het UWV de definitieve uitkering vaststellen.

Vanzelfsprekend kan de definitieve vaststelling van de uitkering resulteren in:

  • een door het UWV na te betalen bedrag;
  • een door het UWV terug te vorderen bedrag (wanneer blijkt dat het voorschot te hoog is geweest).

Bij de aanvraag voor definitieve vaststelling is een accountantsverklaring vereist. Voor kleine werkgevers komt er een uitzondering op deze voorwaarde, waarvoor de grens nog moet worden vastgesteld.

Andere artikelen