BTW op kassabonnetjes niet aftrekbaar

Gepubliceerd op: 5 april 2022

De Rechtbank Noord Nederland besliste onlangs dat de BTW, die werd vermeld op kassabonnetjes, niet aftrekbaar is. Wat was er aan de hand?

BTW-factuur

Eén van de voorwaarden om BTW af te trekken, is dat een kwalificerende factuur is uitgereikt. Een dergelijke BTW-factuur moet voldoen aan een flink aantal eisen. Je vindt ze in onze factsheet De factuur in de btw.

Maar als het factuurbedrag, inclusief de BTW, niet hoger is dan € 100,- gelden vereenvoudigde factuureisen. Ook die vind je in de hiervoor genoemde factsheet. De meeste kassabonnetjes kwalificeren als een dergelijke vereenvoudigde (BTW-factuur).

BTW-aftrek

Maar om de op een, al of niet vereenvoudigde, BTW-factuur vermelde BTW te kunnen aftrekken, moet ook aan andere voorwaarden worden voldaan:

  • de BTW-factuur moet aan de ondernemer zijn uitgereikt;
  • de in de factuur vermelde prestatie(s) moet(en) aan de ondernemer zijn verricht;
  • de prestatie(s) moet(en) betrekking hebben op door de ondernemer verrichte met BTW belaste prestaties.

Bewijslast

De Rechtbank stelt allereerst vast dat de bewijslast, dat is voldaan aan alle voor aftrek van BTW geldende voorwaarden, rust op de ondernemer die de BTW-aftrek claimt. En vervolgens oordeelt de rechtbank dat de ondernemer niet aan deze bewijslast heeft voldaan. Zij heeft niet aannemelijk gemaakt dat de facturen en kassabonnen, waarvan kopieën zijn aangereikt, zien op kosten die zij als ondernemer heeft gemaakt. En ook niet dat deze kosten rechtstreeks verband houden met de belaste prestaties van de onderneming. De enkele omstandigheid dat op de facturen handmatig de naam van de onderneming is geschreven, is niet voldoende om vast te stellen dat de factuur aan de onderneming is uitgereikt.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.