Belastingdienst zet stichtings- en verenigingsbesturen aan het werk

Gepubliceerd op: 24 juni 2019

Nog niet zo lang geleden meldden we in een artikel dat de Belastingdienst extra aandacht gaat besteden aan stichtingen en verenigingen. Daarvoor was zelfs een nieuwe naam/afkorting bedacht: de actie richt zich op stivers.

Formulier

De actie is in 2019 in eerste instantie gericht op VvE’s (verenigingen van eigenaren) en op de sport. Speerpunt is de intensivering van de voorlichting richting de besturen van de stivers. Daarnaast ontvangen de stivers een formulier voor de herbeoordeling van hun belastingplicht.

Dergelijke formulieren zijn inmiddels verzonden. Het gaat echter niet om een echt formulier, maar om een brief waarin de Belastingdienst (kantoor Maastricht) het bestuur de verplichting lijkt op te leggen om via internet een stappenplan te doorlopen.

Het eindresultaat van die exercitie moet aan de Belastingdienst terug worden gemeld. De brief bevat daarvoor een meldcode. De stichting of vereniging krijgt daarvoor een termijn van 4 weken. Deze termijn kan op telefonisch verzoek worden verlengd.

Uitkomsten

De brief meldt dat het stappenplan 3 mogelijke uitkomsten kent:

  1. de stichting of vereniging denkt belastingplichtig te zijn en vraagt de Belastingdienst om dat te beoordelen;
  2. men komt er niet uit en vraagt de Belastingdienst om te helpen bij de beoordeling;
  3. de inschatting is dat geen sprake is van belastingplicht.

Bij de eerste 2 uitkomsten ontvangt de stichting of vereniging binnen 1 week een vragenformulier. Met de antwoorden op dat formulier beoordeelt de Belastingdienst vervolgens de belastingplicht, alsmede of vrijstellingen van toepassing zijn. Dat zou binnen 4 weken moeten lukken.

Bij uitkomst 3 verstrekt de Belastingdienst binnen 1 week de bevestiging van de ontvangen melding.

Verplicht?

Zijn stichtings- en verenigingsbesturen verplicht om gevolg te geven aan het verzoek van de Belastingdienst, om het resultaat van het doorlopen van het stappenplan terug melden? Op zich lijkt daarvoor geen basis aanwezig in de wet.

Maar stichtingen en verenigingen zijn uiteraard wel uit hoofde van de wet verplicht om zich bij de Belastingdienst te melden wanneer ze belastingplichtig zijn.

De brief vermeldt niet wat het gevolg is wanneer de melding niet (of niet binnen 4 weken) is gedaan. Waarschijnlijk volgt er dan een herinnering of aanmaning. En als de stichting of vereniging ook daarna niets van zich laat horen, ligt voor de hand dat de Belastingdienst een informatieformulier verstuurt. De wet verplicht (potentiële) belastingplichtigen immers wel om de informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de belastingheffing.

Het is de vraag of het verstandig is om te melden dat de conclusie is dat geen sprake is van belastingplicht. Mocht namelijk achteraf blijken dat dit oordeel niet juist is, dan zou het bestuur namelijk wellicht het verwijt kunnen krijgen opzettelijk buiten de belastingheffing te zijn gebleven. Duidelijk is dat de Belastingdienst bij uitkomst 3 geen enkele beoordeling uitvoert.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.