Belastingdienst komt u tegemoet bij verkeerde keuze voor verliesverrekening

Gepubliceerd op: 15 oktober 2014

Nederland, Delft, 3 november 2016
Luchtfoto’s van het centrum van Delft met de Nieuwe ekerk, de markt het stadhuis, het NS station en de spoortunnel.
foto: Gerhard van Roon

Voor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke crisismaatregel. Hierdoor was het mogelijk bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting te verrekenen met belastbare winsten uit de drie voorafgaande jaren. Heeft u destijds voor deze maatregel gekozen, maar heeft dit voor uw bedrijf niet geleid tot een belastingteruggave, dan komt de Belastingdienst u nu tegemoet. Zo wordt uw bedrijf straks niet geconfronteerd met een beperking van de voorwaartse verliesverrekening.

Verrekenen van verlies
In de vennootschapsbelasting is een bedrijfsverlies uit een bepaald jaar te verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen volgende jaren (carry-forward). Uitsluitend in de jaren 2009-2011 is de termijn voor carry-back verruimd naar drie jaren. Bedrijven konden kiezen voor deze tijdelijke crisismaatregel. Die keuze betekende automatisch dat de voorwaartse verliesverrekening (carry-forward) is beperkt tot zes jaren. De gevolgen van deze beperking zullen voor het eerst merkbaar zijn vanaf 2016.

Abusievelijk gekozen
Relatief veel bedrijven hebben destijds gekozen voor de tijdelijk verruimde achterwaartse verliesverrekening. Maar wat als u het bedrijfsverlies niet kon verrekenen omdat er in de desbetreffende voorafgaande jaren geen belastbare winst was, terwijl door uw keuze de voorwaartse verliesverrekening wel is beperkt tot zes jaren? In dat geval zegt de staatssecretaris van Financiën dat u desondanks gewoon gebruik kunt maken van de termijn van negen jaar voor voorwaartse verliesverrekening. U heeft volgens hem dan destijds ‘kennelijk per abuis’ gekozen. De Belastingdienst houdt hier automatisch rekening mee.

Wilt u ondanks dat u kennelijk per abuis heeft gekozen toch uw oorspronkelijke keuze handhaven, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken hiermee rekening te houden. Dit speelt bijvoorbeeld indien nog een navorderingsaanslag is of wordt opgelegd, zodat alsnog belastbare winst ontstaat die beschikbaar is voor de verruimde achterwaartse verliesverrekening.

Let op!
Van een kennelijk per abuis gemaakte keuze is geen sprake als u een kleine teruggaaf heeft ontvangen, maar achteraf gezien toch liever gebruik wenst te maken van de langere voorwaartse verliesverrekeningstermijn van negen jaren.

Andere artikelen