AB-tarief omlaag en omhoog; hoger salaris DGA

Gepubliceerd op: 22 mei 2022

Het Kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2022 de fiscale maatregelen bekend gemaakt, waarmee de financiële tegenvallers moeten worden opgevangen.

AB-tarief

Het tarief waartegen het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) wordt belast, gaat omlaag van de huidige 26,9% naar 26%. Maar gelijktijdig wordt een nieuwe tariefschijf geïntroduceerd, waarvoor een hoger tarief zal gelden, namelijk 29,5%. Dit tarief zal gelden voor het inkomen uit aanmerkelijk belang vanaf € 67.000. Het AB-tarief geldt per persoon, zodat aanmerkelijk belanghouders met een partner twee keer € 67.000 aan dividend uit hun BV kunnen halen tegen het 26%-tarief.

De tariefwijziging gaat in per 1 januari 2024. Dat is net na de eerste peildatum in het kader van de nog in te voeren wet tegen het excessief lenen door de DGA. Zie onze factsheet over dit wetsvoorstel.

Vpb-tarief

Het tarief voor de vennootschapsbelasting (Vpb) blijft 25,8%. Wel wordt de grens van het tariefopstapje verlaagd van de huidige € 395.000 naar € 200.000. De winst tot het bedrag van het tariefopstapje wordt belast tegen een tarief van 15% (ongewijzigd).

Hoger loon

De houder van een aanmerkelijk belang, die voor de BV werkt (de DGA), moet uit de BV een salaris genieten. Dit salaris moet tenminste 75% zijn van het salaris in de meest vergelijkbare dienstbetrekking (gebruikelijk loon). Dit percentage wordt verhoogd naar 85%. DGA’s van wie het salaris gelijk is aan 75% van het gebruikelijk loon moeten hun salaris dan verhogen naar 85% van het gebruikelijk loon.

Overdrachtsbelasting

Het tarief van de overdrachtsbelasting zou op grond van het coalitieakkoord worden verhoogd van 8% naar 9%, maar dat wordt in de nieuwe plannen 10,1%. Dit tarief geldt niet voor verkrijgers van woningen die zij anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Oudedagsreserve afgeschaft

Voor ondernemers in een eenmanszaak, maatschap of VOF verdwijnt de mogelijkheid om een oudedagsreserve op te bouwen. De reeds opgebouwde oudedagsreserve mag op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Het is de bedoeling dat zelfstandigen op korte termijn veel ruimere mogelijkheden krijgen om in de derde pijler een oudedagsvoorziening op te bouwen. Zie ons artikel Nieuwe fiscale regels oudedagsvoorzieningen.

30%-regeling

De 30%-regeling, op grond waarvan in Nederland werkzame expats 30% van hun beloning belastingvrij kunnen ontvangen, wordt begrensd op de Balkenendenorm. Voor 2022 bedraagt die WNT-norm € 216.000.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.