Aanschafsubsidie zero-emissie trucks (AanZet)

Gepubliceerd op: 26 april 2022

Met ingang van 9 mei 2022 kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor de aanschaf van een (of meer) emissieloze truck(s). LET OP: de vrachtauto mag nog niet op naam zijn gesteld op het moment van de aanvraag van de subsidie en op dat moment mag de koopovereenkomst ook nog geen onherroepelijke verplichtingen bevatten. De koopovereenkomst mag niet zijn gedateerd vóór 1 januari 2022.

RVO meldt dat op de eerste dag reeds meer aanvragen zijn gedaan dan het voor de regeling voor 2021 opengestelde budget. Aanvragen is nog wel mogelijk, maar de kans dat subsidie wordt toegekend is uiterst klein.

AanZet

De AanZet-subsidie kan worden aangevraagd voor de aanschaf van een nieuwe emissieloze vrachtauto. Voor de aanschaf van een gebruikt voertuig geldt de subsidie niet. De vrachtauto moet volledig emissieloos zijn (uitsluitend worden voortgedreven door een elektromotor) en vallen onder de voertuigcategorie:

  • N2, met een gewicht van 4.250 kg of meer (voertuigen tussen 3.500 en 4.250 kg worden gesubsidieerd via de Subsidieregeling Elektrische bedrijfsauto’s (SEBA));
  • N3 (voor de hoogte van de subsidie onderverdeeld in bakwagens tot en met 18.000 kg, bakwagens boven 18.000 kg en opleggertrekkers).

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is een percentage van de prijs van het voertuig, met een maximumbedrag. Gesubsidieerd wordt de meerprijs van de elektronische vrachtauto boven de prijs van een dieselauto. De subsidiepercentages en maximumbedragen voor subsidiejaar 2022 zijn te vinden in onderstaand overzicht:

Grondslag voor de subsidie is de prijs van de vrachtauto, inclusief af-fabriekopties, zoals vermeld in de koopovereenkomst, verminderd met de BTW.

De subsidie kan door een ondernemer of non-profitinstelling jaarlijks voor maximaal 20 voertuigen worden aangevraagd.

Het subsidieplafond bedraagt voor het subsidiejaar 2022: € 13,5 miljoen. Daarmee kan, naar verwachting, de aanschaf van 300 emissieloze vrachtauto’s worden gesubsidieerd. De subsidieplafonds voor de jaren 2023 tot en met 2027 zijn nog niet bekend.

Aanvraag

De subsidie moet worden aangevraagd via de website van de RVO. Dit loket wordt op 9 mei 2022 vanaf 9:00 uur opengesteld. Gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening wordt een voorschot van 90% van het subsidiebedrag uitbetaald. Binnen 12 maanden na de verlening van de subsidie moet om vaststelling worden verzocht. Na vaststelling van de subsidie wordt de resterende 10% uitbetaald.

Minimale duur tenaamstelling

De via AanZet gesubsidieerde emissieloze vrachtauto moet minstens 4 jaar in eigendom blijven bij de ontvanger van de subsidie. Daartoe zal de tenaamstelling van het voertuig bij de RDW periodiek worden gecontroleerd. Als het voertuig tussentijds wordt verkocht, moet de subsidie naar rato worden terugbetaald, behalve wanneer het voertuig wordt vervangen door een andere emissieloze vrachtauto, die ook voor de subsidieregeling in aanmerking zou komen.

MIA

De aanschaf van emissieloze vrachtauto’s komt in 2022 ook in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en vamil (75%). De MIA bedraagt in 2022 36%. Hiermee is rekening gehouden bij het vaststellen van de subsidiebedragen.

Daarnaast kan voor procesinnovatie en kennisdeling omtrent emissieloze vrachtauto’s mogelijk een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in het transport (DKTI-transport). De subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) ondersteunt de aanschaf van emissieloze bouwvoertuigen. En er zijn lokale/regionale subsidieregelingen voor emissieloze vrachtauto’s van kracht in Amsterdam en de provincie Gelderland.

Andere artikelen

Let op met afhaaltransacties

Wanneer ondernemers goederen intracommunautair leveren, mogen ze voor de BTW het 0%-tarief toepassen. Maar daarvoor geldt wel een zware bewijslast.