VWG en de VIA 2018

Gepubliceerd op: 4 januari 2019

Deze factsheet is ook beschikbaar in pdf-format.

 

Ook voor het belastingjaar 2018 vult de Belastingdienst je aangifte inkomstenbelasting al deels voor je in. Dit onder de naam VIA: de vooringevulde aangifte.

Ophalen

VWG kan jouw VIA-gegevens voor 2018 ophalen bij de Belastingdienst. Je moet ons daarvoor wel machtigen. Dat moet je elk jaar opnieuw doen.

Machtiging

Wij hebben de Belastingdienst gevraagd om je het machtigingsformulier toe te sturen. De Belastingdienst zal je een brief sturen met daarin een verificatiecode. Door deze brief aan ons door te sturen, machtig je ons om jouw VIA-gegevens te downloaden bij de Belastingdienst en die gegevens te gebruiken bij het samenstellen van jouw aangifte inkomstenbelasting voor 2018.

VIA-gegevens

De VIA omvat helaas nog niet alle gegevens die nodig zijn om een volledige en juiste aangifte inkomstenbelasting te doen. Bovendien zijn de VIA-gegevens niet altijd correct.

De Belastingdienst hamert er, met in haar voetspoor de belastingrechter, op dat de verantwoordelijkheid voor een tijdige, juiste en volledige aangifte voor de volle 100% rust op de belastingplichtige; op jou. Ook als je de gegevens van de VIA gebruikt.

Het is daarom verstandig om de VIA-gegevens te (laten) controleren en daar waar nodig te corrigeren en aan te vullen. Een onjuiste en/of onvolledige aangifte kan door de Belastingdienst worden bestraft met forse administratieve boetes.

De VIA-gegevens bevatten met name de volgende informatie.

  • Gegevens over je loon en/of uitkering(en), afkomstig van uw werkgever(s) en uitkeringsinstantie(s).
  • De WOZ-waarde van je eigen woning; afkomstig van de gemeente.
  • De gegevens van je hypothecaire geldlening(en).
  • De saldi van je bankrekeningen.
  • De opgave van de waarde van je effectendepot(s).
  • De door de Belastingdienst opgelegde voorlopige aanslagen.

Andere gegevens moet je zelf (laten) toevoegen. Een overzicht van de (mogelijk) voor jouw aangifte inkomstenbelasting relevante gegevens vindt je in het artikel “Bescheiden voor IB 2018 verzamelen”, in de rubriek actueel op onze website (www.vwg.nl). Uiteraard sturen wij je dit overzicht desgewenst ook graag toe per e-mail of post.

Ons advies

  • Stuur ons de brief van de Belastingdienst met de verificatiecode voor het downloaden van de VIA-gegevens (wacht daarmee niet te lang: wij moeten jouw machtiging op tijd kunnen activeren).
  • Verzamel ook alle in jouw aangifte te verwerken gegevens, zodat wij de VIA-gegevens kunnen controleren en de ontbrekende informatie kunnen aanvullen.
  • Neem bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op.

 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de leesbaarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd weergegeven. VWG is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen die naar aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uitgevoerd.

Andere artikelen

Wat is woon-werkverkeer?

Hof Den Haag heeft zich uitgelaten over de vraag wat in het kader van de loonbelasting moet worden verstaan onder woon-werkverkeer.