Vrijwillige registratiedrempel voor kleine ondernemers in de BTW

Gepubliceerd op: 22 juni 2021

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 mogen de kleine ondernemersregeling toepassen zonder daarvoor een melding te doen. Deze goedkeuring heeft de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt in een recent besluit. De goedkeuring geldt terugwerkend vanaf 1 januari 2020.

Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling behelst sinds 1 januari 2020 een vrijstelling. Dat betekent dat geen BTW hoeft te worden betaald over verrichte prestaties. Maar ook dat geen recht bestaat op aftrek van de BTW op ingekochte prestaties.

Ondernemers die van de KOR gebruik willen maken, moeten zich daarvoor bij de Belastingdienst aanmelden. Dat moet tenminste 4 weken voor de beoogde ingang van de KOR. De ondernemer is vervolgens minstens 3 jaar aan de KOR gebonden, behalve wanneer de KOR-drempel wordt overschreden. Dat is het geval zodra de jaaromzet meer bedraagt dan € 20.000.

De nieuwe goedkeuring wordt ook wel een registratiedrempel genoemd. Zonder de goedkeuring moeten ondernemers om uitreiking van BTW-aangiften vragen zodra ze BTW verschuldigd zijn. Door voor de KOR te kiezen, kunnen deze ondernemers buiten de BTW-heffing blijven. Maar daarvoor moet een aanmelding worden gedaan. Die aanmelding mag nu voor zeer kleine ondernemers achterwege blijven.

Dit zal bijvoorbeeld aan de orde zijn voor een koper van een bestaande woning waarop de vorige eigenaar zonnepanelen heeft laten leggen.

Voorwaarden

Aan de goedkeuring is een aantal voorwaarden verbonden.

  • Ondernemers die zich al als BTW-ondernemer bij de Belastingdienst hebben aangemeld, kunnen van de goedkeuring geen gebruik maken.
  • Ondernemers die van de goedkeuring gebruik maken, kunnen zich altijd nog melden bij de Belastingdienst voor het uitreiken van BTW-aangiften (uiteraard wel met inachtneming van de bekende termijnen).
  • Zodra een ondernemer boven de registratiedrempel uitkomt, moeten de reguliere BTW-verplichtingen worden nagekomen (met ingang van de transactie waarmee de registratiedrempel wordt overschreden).
  • Deze ondernemer kan kiezen voor de KOR indien de KOR-drempel van € 20.000 niet wordt overschreden en moet zich daarvoor aanmelden, met inachtneming van de wettelijke aanmeldtermijn (aanmelding moet geschieden uiterlijk 4 weken voor de start van een aangiftetijdvak).
  • Indien een forfait wordt toegepast, moet de op basis van dit forfait te berekenen omzet worden meegeteld voor het bepalen van de jaaromzet.

Andere artikelen