Vrijstelling arbovoorzieningen aangescherpt

Gepubliceerd op: 7 januari 2022

In het kader van de loonbelasting is er een gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen van arbovoorzieningen aan werknemers. Deze vrijstelling is per 1 januari 2022 aangescherpt.

Directe samenhang

Een arbovoorziening is met ingang van 1 januari 2022 alleen gericht vrijgesteld indien deze voorziening direct samenhangt met de verplichtingen die op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op de werkgever rusten. De oude voorwaarde was ruimer: de arbovoorziening moest voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de werkgever voerde. Het arbeidsomstandighedenbeleid kan meer omvatten dan hetgeen de werkgever op grond van de Arbowet verplicht is.

Verplichte arbovoorzieningen

Welke arbovoorzieningen verplicht zijn, omschrijft artikel 3 van de Arbowet: “De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden …”. De gerichte vrijstelling in de loonbelasting geldt daarmee onder andere niet voor voorzieningen ter bevordering van de algemene gezondheid van de werknemer.

Eigen bijdrage

De aangescherpte regel verwijst naar artikel 44 van de Arbowet, waarin is geregeld dat alle kosten voor verplichte arbovoorzieningen voor rekening van de werkgever komen. De gerichte vrijstelling in de loonbelasting is daarom alleen van toepassing wanneer geen sprake is van een eigen bijdrage voor aan werknemers beschikbaar gestelde arbovoorzieningen. Wanneer de arbovoorziening wordt uitgeruild tegen bruto loon (in geld of in uren) is ook sprake van een eigen bijdrage, waardoor de arbovoorziening niet onder de gerichte vrijstelling valt.

Geen luxe

Alle aan een luxere, duurdere uitvoering van de arbovoorziening verbonden meerkosten, vallen niet onder de gerichte vrijstelling. Voorbeelden zijn: een merkmontuur voor een computerbril en een duurdere stof op een bureaustoel. Voor deze extra kosten mag de werknemer wel een eigen bijdrage betalen. De werkgever mag de meerkosten aanwijzen voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Stoppen met roken/Stoelmassage

Met de aanscherping van de regels zijn ook de toezeggingen ingetrokken op grond waarvan een cursus stoppen met roken en een stoelmassage onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen vielen. De cursus stoppen met roken wordt sinds 2020 vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering (zonder eigen bijdrage). Een belastingvrije stoelmassage is vanaf 2022 alleen nog mogelijk indien die op de werkplek van de werknemer wordt gegeven (dan is de nihilwaardering voor werkplekvoorzieningen van toepassing). Een buiten de werkplek gegeven stoelmassage kan door de werkgever worden aangewezen voor de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Andere artikelen